KURSPLAN
Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster, 7,5 högskolepoäng
Object-oriented Software Development with Design Patterns, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TOUK18
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: DT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Datateknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om olika metoder för systemutveckling och deras för- och nackdelar
- visa kunskap om systemdesign, kravspecifikation, och validering
- visa förståelse för de vanligaste delarna av Unified Modelling Language (UML)
- visa förståelse för etablerade designmönster för objektorienterad analys, objektorienterad programmering, och systemarkitektur

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att via analys av en kravspecifikation skapa UML-diagram som beskriver ett IT-system som lever upp till sagda specifikation
- visa färdighet i att omvandla UML-diagram till objektorienterad programkod
- visa förmåga att tillämpa objektorienterad programmering med designmönster vid utveckling av IT-system

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att utifrån ett givet problem föreslå och motivera lämpliga designmönster

Innehåll

Kursen ämnar ge studenten de kunskaper som denne behöver för att kunna genomföra objektorienterad design i enlighet med etablerad praxis, samt kunna implementera resultaten av sagda design i programkod.

Kursen innehåller följande moment:
-Introduktion till systemutvecklingsmetoder: vattenfallsmodeller, iterativa metoder, agila metoder
- Kravspecifikationer för och validering av mjukvara
- Unified Modelling Language: klassdiagram, sekvensdiagram, use case-diagram, etc.
- Designmönster: objektorienterade mönster, analysmönster, mönster för systemarkitektur

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Objektorienterad programmering, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Laborationer3,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition)
Författare: Craig Larman
Förlag: Prentice Hall
ISBN: 978-0131489066