KURSPLAN
Produktionsberedning och Kalkyl, 15 högskolepoäng
Production Preparation and Cost Analysis, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TPBG19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om egenskaper för neutrala CAD-filformat
- ha kännedom om funktionen hos enklare CNC-styrda maskiner och hur dom kan styras med ISO-programmering
- ha grundläggande kunskap om verktygsdefinitioner, verktygsval och uppspänningssystem
- ha kunskap om mättekniska begrepp och att utföra mätningar med enkla handmätdon
- ha kunskap om toleranser/toleranssättning och dess inverkan på produktion, kontrollmätning och lönsamhet
- ha kännedom om grundläggande företagsekonomiska begrepp
- ha kännedom om kedjan från order via planering, inköp, produktion och lager till leverans
- ha kunskap om ekonomiska konsekvenser för olika typer av produktutformningar.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att beräkna avkastningsgrad samt göra självkostnadskalkyl och bidragskalkyl
- visa förmåga att utifrån 3D-modeller skapa korrekt produktionsunderlag i 2D och 3D med avseende på mått och måttoleranser
- visa förmåga att skapa 3D-modeller med avancerad geometri i CAD
- visa förmåga att hantera solidmodeller i 3D CAM-system på en grundläggande nivå
- visa förmåga att utifrån en ritning eller prototyp bereda enklare produkter för en rationell tillverkning med hänsyn tagen till relevanta toleranskrav.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt om sambanden mellan produktutveckling, produktion och lönsamhet och motivera beslut som tas i konstruktionsprocessen för att skapa en effektiv och lönsam produktion.

Innehåll

Kursen ger grundläggande förståelse för vad som krävs för att skapa en effektiv produktion med hjälp av produktionsberedning i 3D CAM-system. Den ska ge förståelse för hur konstruktion (olika lösningar, krav och toleranssättning), produktion (tillverkning och kontrollmätning) och ekonomi (lönsamhet) påverkar varandra och ge studenten verktyg att kunna analysera och ta bättre konstruktionsbeslut.
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion i skärteknik
- Additiv tillverkning
- Grunderna i ISO-programmering
- Datorstödd programmering av CNC-maskiner med 3D CAD/CAM
- Ritteknik och avancerad solidmodellering
- Mätteknik
- Toleranser
- Grundläggande företagsekonomi
- Investeringskalkyl, självkostnadskalkyl och bidragskalkyl
- Projekt från idéskiss till programmering och produktion i CNC-maskiner

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer, studiebesök, projektarbete och övningar. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men litteratur på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg är en sammanvägning av de två tentamensresultaten och utfärdas först då samtliga examinationsmoment är godkända.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen i CAM3 hp5/4/3/U
Tentamen i Ekonomi2 hp5/4/3/U
Laborationer3 hpU/G
Inlämningsuppgifter2 hpU/G
Projekt5 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.