KURSPLAN
Perception och kommunikation, 6 högskolepoäng
Perception and Communication, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: TPCG16
Fastställd av: VD 2016-03-01
Reviderad av: Utbildningschef 2018-04-24
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om olika gestaltningsteorier
- ha kännedom om arkitektur och historia i relation till belysning
- visa kunskap om färgsystem och tillämpningar

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att formulera en idé för ett ljusdesignförslag
- visa förmåga att hantera ljus som gestaltningsmedel
- visa förmåga att kunna uttrycka sig med skisser
- visa färdighet i perspektivlära

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att analysera ljuset i ett rum och diskutera det
- visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Innehåll

Ljusets roll som kommunikationsmedel i vårt vardagsliv undersöks. Hur kan visuell perception och intention kombineras och kommuniceras? Gestaltningsprinciper och teorier studeras och används tillsammans med olika metoder för att kommunicera visuell upplevelse. I kursen introduceras ett utforskande arbetssätt samt studeras designprocessens tillämpningar och användbarhet. Vidare studeras dagsljusets och det artificiella ljusets roll och användning i modern och historisk arkitektur.

Kursen innehåller följande moment:
- Belysningshistoria
- Ljusets roll i arkitekturens olika uttryck
- Grundläggande formlära med orientering i gestaltningsteori
- Olika metoder att kommunicera ljus
- Skiss som arbetsverktyg
- Perspektivlära
- Designmetodik
- Färgsystem
- Posterpresentation

Undervisningsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Portfolio6 hpU/G

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Fridell Anter, K; Klarén, U. (2014), Färg och Ljus för människan i rummet. Svensk Byggtjänst

Garnert, J. (2016). Ut ur mörkret: Belysningens och ljusets kulturhistoria. Historiska Media.
ISBN: 9789175454047

Wänström Lindh, Ulrika (beräknad utgivning, hösten 2018). Ljusdesign och rumsgestaltning. Lund: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Fridell Anter, K., Ed. (2006). Forskare och praktiker om färg, ljus, rum. Stockholm: Formas.