KURSPLAN
Projektledning och metoder, 7,5 högskolepoäng
Project Management and Methods, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TPJG17
Fastställd av: VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.: 2017-08-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/345-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: LO1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa grundläggande kunskap om projekt som arbetsform innefattande lednings- och samordningsprocess
- ha kännedom om centrala teorier inom området gruppdynamik
- ha kännedom om ledarens påverkan på gruppdynamiken
- visa kunskap om hur gruppdynamiken påverkar arbetsgruppens resultat och klimat
- ha kännedom om hur projekt kan genomföras inom den egna professionen

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa metoder och verktyg inom området projektmetodik
- visa förmåga att analysera sitt eget medlemskap och beskriva förbättringsmöjligheter relaterade till gruppens gemensamma mål.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i betydelsen av olika perspektiv (genus, social hållbarhet, kulturellt) på problemformulering, analys och lösningsförslag inom projektledning, gruppdynamik och ledarskap.

Innehåll

Kursen består av två delar, en del om gruppdynamik och ledarskap och en del om projektledning. Kursen innehåller grundläggande projektmetodik med modeller och verktyg för projektledaren. Några av metoderna är specifik utvalda för att passa programstudenternas framtida professioner. Delen gruppdynamik och ledarskap innehåller teorier och modeller för hur individen, gruppen och ledarens beteende påverkar varandra.
Kursen innehåller följande moment:
Gruppdynamik och ledarskap
- Värderingar och beteenden
- Kommunikationsprocessen
- Interkulturell kommunikation
- Ledarskap och medarbetarskap
- Förändringsbeteenden
- Gruppdynamik
Projektledning
- Projekt som arbetsform
- Projektledarrollen
- Projektmodellen
- Behovsanalys och specifikationer
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys, kostnadsplanering
- Planering av projekt
- Mötesteknik
- Uppföljning och utvärdering

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter3,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Titel: Project Management
Författare: Tonnqvist, Bo
Förlag: Sanoma 2012
ISBN: 9789152341148