KURSPLAN
Projektledningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
Project Management and Methods, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TPLG10
Fastställd av: VD 2020-06-01
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (75%) och samhällsvetenskapliga området (25%)
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa grundläggande kunskap om projekt som arbetsform innefattande lednings- och samordningsprocess
- visa förmåga att redogöra för organisering av projekt och olika roller inom projektorganisation
- ha kännedom om val av metoder och verktyg i projektflödet
- visa kunskap om centrala teorier inom ledarskap och grupprocesser

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa metoder och verktyg inom området projektmetodik
- visa förmåga att kunna definiera och planera projekt
- kunna tillämpa projektbaserade metoder och tillvägagångssätt vid problemlösning i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga till att kunna värdera sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter vid utformandet och genomförandet av ett projekt inom det egna ämnesområdet

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Projekt som arbetsform
- Projektstegen och projektmodeller
- Projektledarrollen
- Organisering och aktivering inom projekt
- Projektledningsmetodik
- Generella projektdokument
- Projektverktyg för planering och uppföljning
- Projektkalkylering och budgetering
- Sociala och miljömässiga aspekter inom projektledning

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter och seminarier3,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Titel: Projektledningsmetodik
Författare: Tonnquist, Bo
Förlag: Sanoma 2018
ISBN: 9789152354988