KURSPLAN
Projektledning, 15 högskolepoäng
Project Management, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TPTG10
Fastställd av: VD 2020-03-01
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: LO1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om projekt som arbetsform, dess faser och processer
- visa kunskap om projektmetodiker och kunna tillämpa dessa
- visa kunskap om styrning och ledning av projekt
- visa kunskap om hur man startar, leder och utvecklar ett projektteam
- visa förståelse för hur olika organisatoriska processer påverkar projekts flöde och resultat
- visa förståelse för hur olika ledarstilar och ledarinterventioner påverkar ett projekt
- visa kunskap om systemperspektiv och hållbarhet kopplat till projekt

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att kritiskt reflektera över projekt som arbetsform såväl muntligt som skriftligt
- visa förmåga att involvera och leda människor i olika mötesformer
- visa förmåga att tillämpa projektverktyg och metoder i planering, genomförande och uppföljning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i och kunna reflektera över projektmetodikens olika användningsområden, dess begränsningar och möjligheter
- visa förmåga att reflektera över projekt utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt

Innehåll

Kursen ska ge deltagarna kunskaper om projektledning och kunna belysa detta ur såväl ett organisatoriskt som ett ledarskapsperspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna leda ett projekt, använda olika projektmetodiker och kunna navigera det i ett organisatoriskt sammanhang.

Kursen innehåller följande moment:
- Projekt som arbetsform
- Projektets styrning och ledarskap
- Projektmetodik
- Att utveckla ett projektteam
- Förhandling och hantering av ett projekts olika intressenter
- Reflektion över olika dilemman, situationer och behov i ett projekt
- Ledarrollen, att kunna bedöma en situation, reflektera över och testa olika ageranden
- Att navigera ett projekt i en miljö med olika påverkansprocesser och intressekonflikter
- Hållbarhet och systemtänkande inom projekt

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs under heldagar som innehåller föreläsningar, workshops/övningar, rollspel, seminarier, diskussioner, där vissa moment är obligatoriska.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst fyra års arbetslivserfarenhet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen4,5 hpU/G
Obligatoriska föreläsningar2 hpU/G
Seminarier och inlämningar5 hpU/G
Projekt3,5 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Tonnquist, B. (2018). Projektledning upplaga 7. Sanoma Utbildning.

Jansson, T. & Ljung, L. (2014). Hemligheten med Projektledning. Liber förlag.

Bolman, L.G. & Deal, T. E. (2019) Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur.

Blomberg, J. (2013). Myter om projekt. Studentlitteratur.

Artiklar