KURSPLAN
Prototyptillverkning, 6 högskolepoäng
Prototype Manufacturing, 6 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TPTK14
Fastställd av: VD 2014-02-27
Reviderad av: Utbildningschef 2016-07-08
Gäller fr.o.m.: 2016-08-01
Version: 2
Diarienummer: JTH 2016/2752-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om att på ett personsäkert sätt kunna använda träindustrins standardmaskiner
- visa förståelse för uppbyggnad och egenskaper hos trä och träbaserade material

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att med ledning av ritning och operationslista kunna tillverka enklare produkter som är karakteristiska inom möbel- och snickeriindustri
- visa förmåga att välja ändamålsenlig bearbetnings- och formmetod vid prototyptillverkning i trä och träbaserade material.

Innehåll

Kursen introducerar träindustrins standardmaskiner och en produkt tillverkas med ledning av ritning och operationslista. Egenskaper för trä- och träbaserade material och bearbetningen av dem behandlas med fokus på maskinsäkerhet. Val av bearbetning- eller formningsmetod efter den prototyp som ska tillverkas är centralt i kursen.
Kursen innehåller följande teoretiska och praktiska moment:
- Bearbetningsprinciper, massivträ, böjträ, formpressning, fanéring och limning
- Beredning och operationsflöden
- Maskintyper, funktion, arbetssätt, verktyg och säkerhet
- Materiallära
- Ytbehandling
- Montering

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i CAD 1 med Ritteknik, 9 hp (eller motsvarande)..

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Projekt2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.

Maskinbearbetning handhavande, Jan Öhman, ISBN 91-7322-238-0.
Lånas under kursens gång av institutionen.
Utdelade kompendier
Utdelade kompendier om maskinbearbetning, material, verktyg och säkerhet