KURSPLAN
Samhällsbyggnad, 9 högskolepoäng
Built Environment, 9 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: TSBG17
Fastställd av: VD 2017-02-01
Reviderad av: Utbildningschef 2019-06-10
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa översiktlig kunskap om grundläggande begrepp och styrmedel inom samhällsbyggandet
- visa översiktlig kunskap om samhällsplaneringens och byggandets historiska utveckling
- visa kunskap om samhällets fysiska planering på nationell, regional och kommunal nivå
- visa kunskap om byggsektorns produkter, processer och moment
- visa kunskap om byggsektorns organisering, aktörer, roller och intressen
- visa översiktlig kunskap om samhällets tekniska infrastruktur
- visa förståelse för hur olika sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter påverkar hållbart samhällsbyggande

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa adekvat planeringsmetodik i arbetet med fysisk planering genom att självständigt utforma ett område med bebyggelse och infrastruktur

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att identifiera, analysera och värdera sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer inom hållbart samhällsbyggande

Innehåll

Kursen syftar till att ge en bred överblick över det konkreta samhällsbyggandet, och ge förståelse för byggandets roll i samhällsutvecklingen, med ett tydligt fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den ger grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i samhällsplanering som tillämpas i ett projektarbete. Kursen ger också övergripande kunskaper om de olika faser och steg ett byggnadsprojekt genomgår från idé och planering till färdigt projekt.

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar, studiebesök och projektarbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. För sent inlämnad projektuppgift kan studenten högst få betyg 3. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen5 hp5/4/3/U
Projektuppgift4 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen. Liber.
ISBN 978-47-01511-5

Bodin, A, Hidemark, J, Nyström S och Stintzing M. Arkitektens handbok 2019
ISBN: 978-91-4413-097-2

Kompendier från avdelningen