KURSPLAN
Trådlösa nätverk, 7,5 högskolepoäng
Wireless Networks, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TTNK19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Reviderad av: Utbildningschef 2019-08-13
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för radiovågors fysiska egenskaper och dess påverkan på datakommunikation
- visa förståelse för grundläggande nätverksprotokoll och standarder för trådlösa nät

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i planering och drift av nätverksmiljöer med trådlösa nätverk
- visa förmåga att bygga trådlösa nätverk för professionellt bruk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att utvärdera befintliga trådlösa lösningar och föreslå förbättringar

Innehåll

Kursen tar upp konfiguration av trådlösa nätverk, hur radiovågor kan användas för kommunikation och hur dess fysiska egenskaper påverkar planeringen av trådlösa nätverk. Kursen tar också upp hur klienter används i trådlösa nätverk, hur dessa kan fysiskt flyttas utan att tappa kontakt med nätverket samt säkerhet och felsökning av trådlösa nätverk.

Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till trådlösa nätverk
- Installation av trådlösa accesspunkter och kontrollerenhet
- Trådlöst anslutna klienter
- Grundläggande säkerhet i trådlösa nätverk
- Planering och felsökning av trådlösa nät

Undervisningsformer

Föreläsningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Nätverkssäkerhet, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14,5 hp5/4/3/U
Laborationer3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.


Titel: Exam CWNA-107. CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide
Författare: Coleman, D. & Westcott, D. (2018).
Förlag: JohnWiley & Sons
ISBN: 978-1-119-42578-6