KURSPLAN
Teknisk logistik, 7,5 högskolepoäng
Logistics Engineering, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TTOG18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.: 2018-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

After a successful course, the student shall

Kunskap och förståelse

- display knowledge of logistics and materials management and their role in an industrial setting, including knowledge of fundamental concepts, methods and models as well as topical research issues
- display knowledge of design, planning, and control of materials flows focusing on fundamental materials supply, production, distribution, and logistics goals and conflicts

Färdighet och förmåga

- demonstrate the ability to design, plan, and control materials flows by means of calculating relevant logistics performance indicators, applying fundamental methods for materials planning and control, and differentiating logistics measures taken
- demonstrate the ability to identify, formulate, analyse and discuss relevant logistics issues and solutions and to plan and carry out logistics investigations
- demonstrate the ability to search for, gather, value, and critically interpret information in relevant logistics issues
- demonstrate the ability to present logistics investigations verbally

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- demonstrate the ability to suggest and compare different alternatives for design, planning, and control of materials flows focusing on fundamental materials supply, production, distribution, and evaluate their consequences and risks based on different performance indicators
- demonstrate the ability to apply a systems perspective

Innehåll

The course gives fundamental knowledge and abilities within logistics in an industrial setting. The focus is on logistics goals and performance indicators, stock functions, and materials planning and control.

The course includes the following elements:
- The logistics system
- Materials supply
- Products and production
- Distribution
- Customer service
- Logistics costs and tied-up capital
- Logistics performance indicators
- Stock
- Materials planning and control
- Differentiating

Undervisningsformer

The instruction is given through lectures, lessons, seminars, and project wor

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Fysik A, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen14 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter3,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

The literature list for the course will be provided one month before the course starts.

Bowersox, D.J., Closs, D.J., Cooper, M.B., and Bowersox, J.C., (2013), Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill Irwin, ISBN: 9780071326216