KURSPLAN
Termodynamik och energiteknik, 7,5 högskolepoäng
Thermodynamics and Energy Technology, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TTYK10
Fastställd av: VD 2020-06-01
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha förståelse för grundläggande termer och koncept i termodynamik.
- visa kunskap om värmeöverföringsfenomen i olika medier (konduktion, konvektion och strålning).
- ha förståelse för tillämpningar av termodynamik och värmeöverföring, som krävs i avancerade kurser inom produkt- och tillverkningsprocesser.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga i termodynamiska beräkningar och utföra tekniska beräkningar av värmeenergiöverföringen.
- visa förmåga att beräkna kriterierna för reaktionens jämvikt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att välja en metod för att utvärdera grundläggande värmeöverföringsfenomen.
- visa förmåga att tillämpa termodynamisk approach för att utvärdera energiutbyte mellan olika system.
- visa förmåga att förklara fenomenen i tillverkningsprocesserna och de dagliga fenomenen med kunskap om termodynamik och energiöverföring.

Innehåll

Kursen tar upp grundläggande teoretisk kunskap i termodynamik, tillämpning av termodynamik och energiteknik.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande och avancerad termodynamik.
- Värmeöverföringsfenomen.
- Beräkningsexempel och laboratoriesessioner om termodynamik och värmeenergiöverföringsfenomen.

Undervisningsformer

Föreläsningar
Övningar
Laborationer

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Mekanik och Hållfasthetslära 1, 7,5 hp, Linjär Algebra (civ.ing), 7,5 hp, Envariabelanalys (civ.ing), 7,5 hp och Flervariabelsanalys, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Laborationer2 hpU/G
Inlämningsuppgifter2 hpU/G
Skriftlig tentamen13,5 hp5/4/3/U
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Termodynamik del
T. Matsushita and K. Mukai, Chemical Thermodynamics in Materials Science – From Basics to Practical Applications –, Springer, 2018.

Värmeöverföringsdel
A Heat Transfer Textbook, 5th ed
https://ahtt.mit.edu/

Mer läsning:
- O. Beckman, G. Grimvall, B. Kjöllerström och T. Sundström, Energilära, Liber, 2005.