KURSPLAN
Utveckling av innovativa produktionssystem, 7,5 högskolepoäng
Innovative Production Systems Development, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TUIN18
Fastställd av: VD 2018-04-06
Reviderad av: Utbildningschef 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om hur produktionsstrategi formeras
- visa kunskap om strategisk alignment inom och mellan organisationer samt strategisk konsensus inom produktionsfunktionen
- visa kunskap om produktionssystemets beståndsdelar
- visa kunskap om utvecklingsprocessen för ett produktionssystem och dess relation till innovationsprocessen
- visa kunskap om innovationsledning
- visa kunskap om vilken inverkan digitalisering har på produktionssystemet på en strategisk och operativ nivå

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att beskriva, definiera och jämföra olika produktionsprocesser
- visa förmåga att bedöma produktionssystem ur ett innovationsperspektiv
- visa förmåga att presentera och diskutera information, problem och lösningar rörande produktionssystem, muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att redogöra för ett systemperspektiv på produktionssystem och dess relevans för konkurrenskraft i tillverkande företag.

Innehåll

Kursen ger insikt och förståelse kring produktionssystemet, dess utveckling och lämpliga egenskaper för olika produktionssituationer i en global och föränderlig omgivning.

Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till produktionsstrategi och behovet och relevansen av olika produktionslösningar
- Struktur och innehåll av produktionssystemet
- Utformning av hållbara produktionssystem utifrån ett system- och processperspektiv, produktionsfilosofier och layout
- Innovationsledning och dess relation till utformningen av produktionssystemet och övrig styrning
- Different technological choices’ effect on the production system
- Produktionssytemsutveckling ur ett globalt perspektiv

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbete.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 100 hp och minst 15 hp matematik. Dessutom krävs genomgången kurs i Grunderna i hållbar Supply Chain Management, 6 hp. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av tentamen och projektarbete. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination2 hp5/4/3/U
Projektarbete4 hp5/4/3/U
Seminarier1,5 hpU/G

Övrigt

Dispens från förkunskapskravet medges enligt det programs urvalsgrupp där kursen ingår.

Kurslitteratur

The literature list for the course will be provided one month before the course starts.

Bellgran, M. and Säfsten, K. (2010), Production Development - design and operation of production systems, Springer-Verlag, London. Available online.