KURSPLAN
Utredningsmetodik, 3 högskolepoäng
Research Design, 3 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TUKK19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om hur man genomför en inledande problematisering i ett vetenskapligt arbete
- visa kunskap om sambandet mellan forskningsproblem, teori och metodval

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att bedöma om mål och frågeställningar är undersökningsbara och relevanta inom utbildningsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma relevanta vetenskapliga aspekter utifrån ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- repetition av centrala begrepp inom vetenskapligt arbetssätt
- problematiseringsfasen i ett akademiskt arbete, det vill säga hur man kommer fram till mål och forskningsfrågor
- metod och teorival i ett akademiskt arbete
- utkast till planeringsrapport

Undervisningsformer

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift3 hpU/G

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Patel,R. och Davidson,B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Förlag: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-4406868-8

Artiklar tillkommer