KURSPLAN
Utredningsmetodik, 9 högskolepoäng
Inquiry Methodology, 9 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: TUMK16
Fastställd av: VD 2015-02-09
Gäller fr.o.m.: 2016-01-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2015/1448-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

-visa förståelse för vetenskaplig metod, innefattande kunskap om områdets grundläggande begrepp, metoder och modeller
-visa förståelse för vetenskapligt förhållningssätt, innefattande kritiskt granskande, öppet redovisande, argumenterande och refererande med utgångspunkt från vetenskap
-visa förståelse för vetenskapligt arbetssätt, innefattande problemformulering, metodval, datainsamling, dataanalys, tolkning av resultat och referenshantering

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att identifiera, formulera och analysera problemställningar
-visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information i problemställningar
-visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, problemställningar och situationer
-visa förmåga att planera och genomföra vetenskapliga utredningar
-visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för vetenskapliga utredningar
-visa förmåga till välgrundad responsion och kritisk opposition

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att bedöma relevanta vetenskapliga och etiska aspekter
-visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap

Innehåll

Kursen ger studenterna baskunskaper i utrednings- och forskningsmetodik.
Kursen innehåller följande moment:
-att formulera problem, syfte och avgränsningar
-uppläggning och design av undersökningar
-metoder för datainsamling av kvalitativa och kvantitativa metoder
-mätosäkerhet
-att tolka och analysera data
-tillförlitlighet och validitet
-orsakssammanhang
-litteratursökning
-referenshantering
-rapportskrivning och presentation av resultat

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 120 hp inom programmet Logistik och Ledning, varav minst 60 hp inom huvudområdet Industriell organisation och ekonomi (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Slutbetyg utfärdas när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier2 hpU/G
Inlämningsuppgifter7 hpU/G

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Titel: Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Författare: Patel, R. och Davidson, B. (2011)
Förlag: Studentlitteratur

Titel: Fallstudier: design och genomförande
Författare: Yin, R.K. (2007),
Förlag: Liber

Rekommenderad litteratur:
Titel: Research Methods for Students and Professionals,
Författarre: Williamson, K. ed (2002)
Förlag: Centre for information Studies, Wagga wagga