KURSPLAN
Verksamhetsledning, 9 högskolepoäng
Operations Management, 9 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TVLK17
Fastställd av: VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.: 2017-08-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/2764-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: IE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap och förståelse inom verksamhetsledning, innefattande kunskap om områdets grundläggande begrepp, metoder och modeller samt orientering om aktuella forskningsfrågor
- visa kunskap och förståelse om utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet
- visa kunskap och förståelse för kommunikation och det mellanmänskliga samspelets betydelse för att nå resultat och kunna lösa praktiska problem

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att utforma, leda och utveckla industriell verksamhet
- visa förmåga att kunna tillämpa verktyg och metoder från tidigare kurser (beräkningar, utredning, analys, åtgärdsförslag och simulering)
- visa förmåga att kunna leda möten och beslutsprocesser
- visa förmåga att identifiera och analysera verksamhetsledningsproblem
- visa förmåga att kritiskt diskutera relevanta verksamhetsledningsproblem och -lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att föreslå och jämföra olika alternativ för utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet genom strategiska verksamhetsanalyser samt bedöma deras konsekvenser och risker
- visa förmåga att kritiskt granska det egna ledarskapet och kommunikationsfärdigheter under möten

Innehåll

Inledningsvis tar kursen fokus på att förstå organisationers interna processer för att sedan skifta fokus till organisationers omvärld och strategiutveckling. Kursen ger kunskaper och förmågor inom verksamhetsledning genom analys och tillämpning av teorier och modeller i relation till såväl fiktiva som reella fall.

Kursen innehåller följande moment:
- Verksamhetsledning
- Lärandet i organisationer
- Från förbättrings- till innovationsledning
- Att leda samspel och kommunikationsprocesser
- Verksamhetsstyrning
- Att positionera organisationen i relation till omvärlden
- Att utveckla och aktivera strategier
- Identifiera möjligheter och barriärer för verksamhetens utveckling
- Relationen mellan teknik, kontext och intern organisation
- Tillämpning av tidigare kursers genomgångna metoder och modeller

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Under moment av kommunikationsträning förekommer videoinspelning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Organisation-Ledarskap-Projektledning, 9 hp och Produktions- och materialflödesanalys, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kurens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment Tentamen och Inlämningsuppgifter. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgift3 hp5/4/3/U
Seminarier2 hpU/G
1 Hemtentamen

Kurslitteratur

Litteraturlista

Litteratur som meddelas senast en månad före kursstart

Savén, B. (2014). Ledarstegen. 5 steg till Modigare Ledarskap med Struktur och Tuff Omsorg. Linköping: Breveship.

Stigendal, L. (2010). Effektiv styrning–En rapport om system och process baserad styrning i offentlig sektor. Åkersberga: pdf fil

Artiklar tillkommer