KURSPLAN
Trender i IT-infrastruktur och nätverksdesign, 7,5 högskolepoäng
Trends wíthin IT Infrastructure and Network Design, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TWAK10
Fastställd av: VD 2019-12-01
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om nuvarande och kommande trender inom området IT-infrastruktur och nätverksdesign
- visa förståelse för ett eller flera aktuella trendområden, och deras påverkan på branschen i stort

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera ett eller flera aktuella trendområden i dialog med andra

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- visa förmåga att reflektera över sitt behov av kunskap och kompetensutveckling med utgångspunkt från kommande och nuvarande trender

Innehåll

Kursen syftar till att utforska nuvarande och kommande trender inom området IT-infrastruktur och/eller nätverksdesign, samt andra angränsande området till programmet.

Kursen innehåller följande moment:
- Trendspaning, nuläge och framtid
- Djupdykning i ett eller flera aktuella områden

Undervisningsformer

Föreläsningar, laborationer och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Operativsystem för infrastruktur, 12 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projektarbete13 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter3 hpU/G
Seminarier1,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Kursen består av egen informationssökning samt kompendium, artiklar och bokkapitel som går att nå digitalt via biblioteket och lärplattformen.