KURSPLAN
Webb- och gränssnittsdesign, 7,5 högskolepoäng
Web and User Interface Design, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: TWUG17
Fastställd av: VD 2017-02-01
Reviderad av: Utbildningschef 2019-07-04
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: DT1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om hur kommunikation mellan webbklient och webbserver fungerar
- visa förståelse för de delar som ingår i webbaserad systemarkitektur

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa HTML5-standard för ett dokuments uppbyggnad (DOM)
- visa förmåga att tillämpa CSS3 för att formge en webbplats
- visa förmåga att tillämpa Precompiled CSS (SASS/LESS)
- visa förmåga att skapa en färdig webbplats med hjälp av CSS3 och HTML5 utifrån en given kravspecifikation och med hållbar utveckling i fokus
- visa förmåga att konstruera en webbplats enligt responsiva principer och responsiv best-practice

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att föreslå ett användargränssnitt som är användarvänligt och användbart, och motivera varför

Innehåll

Kursens innehåll består av moderna och grundläggande tekniker för att skapa moderna webbapplikationer för såväl datorer som mobila enheter.
Kursen innehåller följande moment:
- HTML5
- Stilmallar, inklusive animations och transistions, med CSS
- Precompiled CSS (SASS/LESS)
- Dynamiska klientfunktioner för förbättrad/förtydligad funktion hos en webbplats
- Projektmetodik för webbprojekt
- Responsiv designfilosofi, responsiv implementationmetodik
- Standarder och mallar för utformning av formulär för input

Undervisningsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter och projektarbete.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska B (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment.
Kursbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter4 hp5/4/3/U
Skriftlig tentamen3,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Titel: Learning web design. A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics 5th Edition
Författtare: Jennifer Robbins, (2018)
Förlag: O'Reilly Media
ISBN: 9781491960202
810 pages