KURSPLAN
Engelska för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng
English for Primary School Teachers, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: UELN10
Fastställd av: VD 2020-09-14
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: EN1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

Delkurs Språkfärdighet och lärande
• redogöra för grundläggande aspekter av det engelska språkets grammatik, inbegripet relevant språkvetenskaplig terminologi och metodik
• behärska det engelska språkets fonetik och uttal i teori och praktik
• redogöra för engelskans grundläggande språkliga strukturer
• redogöra för grundläggande språkfärdighetsrelaterade skillnader mellan olika språk
• visa insikt i språkfärdighetsrelaterade aspekter av det mångkulturella klassrummet
• redogöra för nationell och internationell språkvetenskaplig forskning av relevans för engelskämnet

Delkurs Litteratur, kultur och lärande
• redogöra för engelskämnets teoretiska grund och historiska utveckling
• visa förtrogenhet med läroplaner, kursplaner och ämnesplaner med avseende på ämnet engelska för årskurs 4–6
• redogöra för nationell och internationell didaktisk forskning av relevans för engelskämnet
• redogöra för villkor för andraspråkslärande utifrån aktuell språkdidaktisk forskning
• redogöra för grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och definitioner
• redogöra för grundläggande perspektiv på engelskspråkig litteratur och kultur
• redogöra för engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur i olika genrer och medieformat
• visa god insikt i språk- och litteraturdidaktiska teorier, metoder, idéer och lärprocesser
• beskriva livsvillkor, kulturella och samhälleliga företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

Delkurs Språkfärdighet och lärande
• uttrycka sig på engelska i tal och skrift på grundläggande nivå, anpassat efter syfte, mottagare och situation
• på ett grundläggande sätt tillämpa ämnesdidaktiskt relevanta teorier och metoder med avseende på grammatik, fonetik och språkfärdighet inom engelskundervisningen för årskurs 4-6 utifrån alla elevers behov och förutsättningar
• utveckla kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor
• tillämpa digitala och multimodala verktyg och presentationstekniker av relevans för engelskundervisning
• urskilja faktorer och hjälpmedel som möjliggör alla elevers kommunikativa och språkliga strategier

Delkurs Litteratur, kultur och lärande

• planera och genomföra engelskundervisning utifrån barns skilda förutsättningar och behov med stöd av praktiska och estetiska lärprocesser, digitala hjälpmedel samt utifrån aktuella styrdokument
• analysera skönlitterära texter i olika genrer och medieformat från världens engelskspråkiga länder och kulturer
• på ett grundläggande sätt tillämpa språk- och litteraturdidaktiskt relevanta teorier och metoder med avseende på engelskundervisningen för årskurs 4-6 och utifrån alla elevers behov och förutsättningar
• visa god kännedom om principer för bedömning med anknytning till ämnet engelska i årskurs 4-6 och kunna redogöra för hur dessa kan omsättas i praktiken
• visa god kännedom om principer för betygsättning med anknytning till ämnet engelska i årskurs 6 samt kunna redogöra för hur dessa kan omsättas i praktiken

Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

Delkurs Språkfärdighet och lärande
• visa god förmåga att i det språkdidaktiska yrkesutövandet göra bedömningar och ställningstaganden utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• beakta det engelska språkets roll i ett växande internationellt sammanhang

Delkurs Litteratur, kultur och lärande
• göra kvalificerade språkdidaktiska överväganden som gynnar alla elevers språkutveckling i engelska
• kritiskt reflektera över ett övergripande jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
• reflektera över hur engelskämnet kan kan verka för en flerspråkig lärandemiljö samt bidra till att variera arbetssätt och arbetsformer i undervisningssammanhang
• självständigt och tillsammans med andra kritiskt granska och motivera val av pedagogiskt material och aktiviteter samt kunna motivera dessa med stöd av senare års forskning om barns lärande i språk, identitetsskapande och aktuella styrdokument
• kritiskt reflektera över relevanta samhälleliga, källkritiska och etiska aspekter i det språkdidaktiska yrkesutövandet
• kritiskt reflektera över ett inkluderande förhållningsätt, samt övergripande jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
• reflektera över sin yrkesroll utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt skolan som en del av ett hållbart samhälle

Innehåll

Delkurs Språkfärdighet och lärande, 15 hp
• Engelskans språkliga strukturer samt skillnader mellan olika språk
• Språkvetenskaplig terminologi och metodik
• Det engelska språkets grammatik
• Det engelska språkets fonetik och uttal i teori och praktik
• Ämnesdidaktiska teorier och metoder
• Digitala och multimodala verktyg och presentationstekniker
• Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar
• Didaktiska och metodiska aspekter av grammatik och språkfärdighetsträning
• Faktorer för språkliga strategier
• Relevant nationell och internationell språkvetenskaplig forskning
• Vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• Internationalisering av skola och samhälle

Delkurs Litteratur, kultur och lärande, 15 hp
• Engelskämnets historiska utveckling
• Läroplaner, kursplaner och ämnesplaner
• Andraspråksutveckling och lärande utifrån olika teoretiska perspektiv
• Språkdidaktiska strategier utifrån ett kommunikativt och funktionellt perspektiv
• Ämnesdidaktiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Analoga och digitala språk- och litteraturdidaktiska redskap
• Litteraturdidaktiska teorier och metoder
• Grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och definitioner
• Skönlitterära texter i olika genrer och medieformat
• Textanalyser med fokus på genus samt sociala och kulturella aspekter
• Livsvillkor, kulturella och samhälleliga företeelser i engelskspråkiga sammanhang
• Praktiska och estetiska lärprocesser
• Principer för bedömning med anknytning till ämnet engelska för årskurs 4-6
• Principer för betygsättning med anknytning till ämnet engelska i årskurs 6
• Nationell och internationell litteraturvetenskaplig forskning
• Nationell och internationell språk- och litteraturdidaktisk forskning
• Skolan som en del av ett hållbart samhälle

Kursens ämnesteoretiska innehåll utgår ifrån aktuell kursplan i ämnet engelska och behandlar de områden som anses vara relevanta för grundlärare i engelska med inriktning mot åk 4–6. Dessa områden, som är grammatik och fonetik, muntlig och skriftlig språkfärdighet, barn- och ungdomslitteratur i vid bemärkelse samt kulturella och samhälleliga företeelser i områden där engelska används, behandlas genom föreläsningar, muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar genom såväl analog som digital teknik, workshops, aktivt seminariedeltagande och examineras genom skriftliga tentamina, muntliga presentationer med stöd i digitala och/eller multimodala presentationsverktyg samt skriftlig inlämningsuppgift.

Kursens ämnesdidaktiska innehåll utgår ifrån aktuella styrdokument för ämnet engelska och behandlar de områden som anses vara relevanta för grundlärare i engelska med inriktning mot åk 4–6. Dessa områden, som är engelskämnets historiska och nutida uppbyggnad och position, andraspråksutveckling, analoga och digitala praktiska och estetiska lärprocesser, planering av undervisning, samt bedömning för åk 4-6 och betygssättning för åk 6, behandlas genom föreläsningar, muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar genom såväl analog som digital teknik enskilt och i grupp, aktivt seminariedeltagande, workshops, fältstudier och examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, samt aktivt seminariedeltagande.

Både kursens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska innehåll behandlar aktuella styrdokument och knyts till grundskolans reviderade kursplan i engelska. Det centrala innehållet för engelska i åk 4–6 behandlas i kursen tillsammans med de ämnesspecifika förmågor, såväl reception som produktion och interaktion, som beskrivs i de långsiktiga målen. Detta görs genom övningar som dels innebär att formulera avgränsade och ämnesspecifika områden, dels att sätta engelskämnet i relation till andra ämnen i ett ämnesövergripande arbete. Förutom att innehållet i de aktuella styrdokumenten knyts till kursens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska innehåll, utsätts även styrdokumenten för analys och granskning och under seminarier tränas studenterna i att förhålla sig till såväl historiska som aktuella styrdokument.

Bedömning och betygssättning sätts i relation till mål och syfte, planering och genomförande. Såväl formativa som summativa aspekter av bedömning står i centrum. Principer för bedömning för åk 4–6 och för kunskapskrav och betygssättning för åk 6 diskuteras och reflekteras över genom litteraturstudier och genom att under seminarier analysera konkreta och reella exempel. Inslaget examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Verktyg för varierande arbetssätt och arbetsformer i ämnet engelska behandlas genom workshops, arbete med språk- och litteraturrelaterade appar, eget kreativt skapande av en litterär produkt samt litteraturstudier. Genom litteraturstudier i vid bemärkelse (bilderböcker, dikter, sånger, ramsor, kapitelböcker, filmer, teater, dans osv) behandlas jämställdhet och jämlikhet. Digitala undervisningsmöjligheter och -utmaningar liksom det flerspråkiga och mångkulturella klassrummet behandlas genom föreläsningar, seminarier, workshops och genom kreativt skapande. Med utgångspunkt i läroplanens innehåll och mål behandlas de generella kompetenser som är viktiga i bemötandet av elever i behov av särskilt stöd, samt elever med olika kulturella bakgrunder genom workshops, föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Förutom att möta och diskutera varierande arbetssätt och arbetsformer lyfts också områden som är av särskild relevans såsom kollegialt lärande och elevdelaktighet, vilka är ämnade att resultera i goda ledaregenskaper. Med bakgrund i relevant och aktuell forskning behandlas dessa områden dels genom föreläsning och seminarieverksamhet, dels genom att kreativt arbeta med litterär produktion.

I kursen ges möjlighet att utveckla generella kompetenser. Genom textanalytiskt arbete med fiktionstexter i olika text och medieformat, till exempel: roman, dikter, sånger, filmer och interaktiv bok i app-form, behandlas socialt relevanta aspekter såsom jämlikhet, mångfald och mångkulturalitet. Eftersom engelskämnet fokuserar på den engelskspråkiga världen används exempel från olika delar av världen. Att lära sig engelska som ett tredjespråk samtidigt som eller efter man lär sig svenska som ett andraspråk är också ett högaktuellt område som diskuteras genom föreläsningar och seminarier. Fokus ligger då på utbildning i engelska av nyanlända. Inom kursen appliceras och behandlas även ett inkluderande förhållningssätt där ett bemötande av elever med olika kulturell bakgrund och flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång. Både i detta arbete och i arbetet med bemötande av elever i behov av särskilt stöd ges kursdeltagarna möjlighet att knyta kursinnehållet till erfarenheter från den egna praktiken. Genom att ta del av och sätta den egna praktiska erfarenheten i relation till aktuell forskning ges kursdeltagarna möjlighet att ompröva inarbetade arbetssätt och att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Användning av digitala verktyg och hjälpmedel behandlas i kursen genom föreläsningar och olika uppgifter som berör såväl digitala som analoga tekniker, samt genom analytiskt arbete med olika filmer, videor, sånger, interaktiva berättelser och språkutvecklande appar. Utöver detta får kursdeltagarna själva arbeta med kreativt lärande genom att skapa en egen litterär produkt, till exempel en vlog, fanfiktion, fanfilm eller en dramatisering.

Genom relevant och praktiknära språk- och litteraturvetenskaplig, samt språk- och litteraturdidaktisk forskning knyts det ämnesteoretiska och det ämnesdidaktiska innehållet ihop och bidrar till att kursens innehåll baseras både på en vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet.

Undervisningsformer

Distansstudier med inslag av campusträffar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. I kursen används digital lärplattform.

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på målspråket.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination. För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.
För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på minst 20 högskolepoäng.

En deltagare garanteras tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Kursinnehållet examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer/redovisningar, digitala/multimodala redovisningar, skriftliga tentamina och aktivt seminariedeltagande.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Språkfärdighet och lärande: Individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG
Språkfärdighet och lärande: Individuell redovisning 12,5 hpU/G/VG
Språkfärdighet och lärande: Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG
Språkfärdighet och lärande: Individuell redovisning 22,5 hpU/G/VG
Litteratur, kultur och lärande: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 13 hpU/G/VG
Litteratur, kultur och lärande: Seminarium 12 hpU/G
Litteratur, kultur och lärande: Individuell redovisning2,5 hpU/G/VG
Litteratur, kultur och lärande: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 24 hpU/G/VG
Litteratur, kultur och lärande: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 33 hpU/G
Litteratur, kultur och lärande: Seminarium 20,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och publiceras på lärplattform.

Kurslitteratur

Delkurs Språkfärdighet och lärande, 15 hp
Estling Vannestål, Maria (2015). A University Grammar of English with a Swedish Perspective. Lund: Studentlitteratur. 544 s. Läses i urval.
Lundahl, Bo (2014). Texts, Topics and Tasks: Teaching English in Years 4-6. Lund: Studentlitteratur. Läses i urval.
Skolverket. Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska. http:/ /www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser
Thornbury, Scott (2005). How to Teach Speaking. London: Longman. 156 s.
Sylvén, Liss Kerstin (2013). The Ins and Outs of English Pronunciaton. An Introduction to Phonetics. Lund: Studentlitteratur. 108 s.
Thornbury, Scott (1999). How to teach Grammar. London: Longman. 192 s.
Aktuella vetenskapliga artiklar och andra texter inklusive digitalt material inom engelsk språkvetenskap och språkfärdighet. ca. 30 s.
Valfri ordbok/valfritt lexikon som väljes i samråd med undervisande lärare

Delkurs Litteratur, kultur och lärande, 15 hp
Börjesson, Lena (2017). Betygsättning och bedömning i engelska. I Nordgren, Odenstad & Samuelsson (red.), Betyg i teori och praktik. PDF, 13.s.
Chambers, Aidan (2011). Tell Me (Children Reading Talk) with the Reading Environment. Woodchester: Thimble Press. 160 s.
Council of Europe/Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. http:www.skolverket.se/sb/d/150
Creech, Sharon (1994).
Walk Two Moons. New York: HarperCollins. 280 s.
Gamble, Nikki och Yates, Sally (2008).
Exploring Children’s Literature. Kapitel 8. 6 s.
Gleitzman, Morris (1989).
Two Weeks with the Queen. London: Puffin Books. 127 s.
Hadaway, Nancy L. (2002).
“Literacy Learning through Poetry”, i Literature-based Instruction with English Language Learners. Kapitel 9. 15 s.
Haddon, Mark (2004).
The Curious Incident of the Dog in the Night-time. London: Vintage Random House. 224 s.
Lundahl, Bo (2014). Texts, Topics and Tasks: Teaching English in Years 4-6. Lund: Studentlitteratur. (Läses i urval.) ca 100 s.
Pinter, Annamaria (2017).
Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press. ca. 150 s.
Reynolds, Kimberley (2005).
Modern Children’s Literature. New York: Palgrave Macmillan.
Kapitel 1. 14 s.
Reynolds, Kimberley (2011).
Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Kapitel 4. 19 s.
Rowling. J.K. (1997).
Harry Potter and the Philosopher's Stone. London: Bloomsbury. 223 s.
Sandström, Karyn (2011).
Kidworthy Works. Lund: Studentlitteratur. 165 s.
Skolverket. Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska. http:/ /www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser
Skolverket (2005).
Europeisk språkportfolio, 6–11 år, 11–16 år.
www.skolverket.se/sb/d/2164/a/12213
Skolverket (2012).
Om strategier i engelska och moderna språk. http:www.skolverket.se/ publikationer?id=3120
Wright, Andrew (2009). Storytelling with Children. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 190 s.
Ett urval dikter, sagor, ramsor, sånger, filmer, appar och annat digitalt material. Ca 50 s.
Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelskspråkig litteratur, kultur och språkdidaktik. Ca.60 s.
Läromedel avsett för engelskundervisning i årskurs 4–6 som väljes i samråd med ansvarig lärare.