KURSPLAN
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 (Uppdragsutbildning), 7,5 högskolepoäng
The Global Classroom - Swedish as a Second Language, Teaching in years 1-6, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: UGKG10
Fastställd av: VD 2019-08-30
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Deltagare ska efter fullgjord kurs kunna

Innehåll

Undervisningsformer

Kursen ges på campus med inslag av distansstudier. I kursen ingår sex campusträffar.
Studieort Jönköping.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. I kursen används digital lärplattform, Ping Pong. Kursdeltagarna kan på webbplattformen interagera med lärare och studenter, komma åt kursmaterial, ladda upp inlämningar med mera. Vissa uppgifter görs och diskuteras i lärplattformen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt anställning som lärare av huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan (entreprenad), eller folkhögskola.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examination sker genom muntliga redovisningar, skriftliga uppgifter och seminarier. Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.
En student garanteras två provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig uppgift3 hpU/G
Seminarium I1,5 hpU/G
Seminarium II1,5 hpU/G
Diskussionsuppgift1,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursutvärdering sker vid kursens slut. Kursutvärderingen sammanställs och kommenteras av kursansvarig, publiceras på lärplattformen och lämnas till utbildningsadministrationen. Kursutvärderingen ligger till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Axelsson, M. (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. (30 s.)

Bunar, N (red.). (2015). Nyanlända och lärande. Stockholm: Natur & Kultur. (219 s.)

Elmeroth, E. (2017). Möte med andraspråkselever. Lund: Studentlitteratur. (155 s.)

Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända. Metoder, reflektioner och erfarenheter. Stockholm: Natur & Kultur. (245 s.)

Kästen-Ebeling, G. & Otterup, T (red.). (2015). En bra början– mottagande och introduktion av nyanlända elever. Lund: Studentlitteratur. (146 s.)

Kästen-Ebeling, G. & Otterup, T (red.). (2018). En god fortsättning - nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. (248 s.)

Skolverket. (2017). Bygga svenska. Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling.

Skolverket. (2018) Greppa flerspråkigheten. Stockholm: Skolverket. (158 s.)

Stier, J. (2019). Kulturmöten (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. (232 s.)

Skolverkets aktuella styrdokument och kommentarmaterial

Skönlitteratur enligt lärares anvisning (ca 150 s.)

Referenslitteratur

Gibbons, P. (2016). Stärk språket stärk lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren. (230 s.)

Haraldsson Sträng, M. (2016). Värdegrund och mångkultur i handling – förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter. Stockholm: Liber. (140 s.)

Laursen, H. P. (red.). (2015). Litteracitet och språklig mångfald. Lund: Studentlitteratur. (ca 230 s.)

Sjöqvist, L. (2011). När språket inte gör tanken rättvisa - att bedöma flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. I: Lindström, Lindberg & Pettersson.(2011). Pedagogisk bedömning. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (25 s.)

Skolverket.(2012). Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet.
http:www.skolverket.se/publikationer (120 s.)

Litteraturreferenser – så skriver du. http:
ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser--- sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden.
http://pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen (PingPong).