KURSPLAN
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket), 15 högskolepoäng
Literacy Teaching and Learning for Preschool Teachers, Teaching in Preschool Class, 15 credits
Kurskod: ULFN12
Fastställd av: Utbildningschef 2022-03-14
Gäller fr.o.m.: Hösten 2022
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• visa kunskap om ämnesdidaktisk forskning inom läs- och skrivundervisning med relevans för förskoleklassens verksamhet.
• redogöra för fonologisk medvetenhet, teorier om läs- och skrivutveckling samt utgångspunkter för och beskrivning av olika metoder kring tidig läs- och skrivundervisning.
• visa kunskap om läraruppdraget, undervisningens innehåll och progression i F-3 samt de texttyper som ska ingå enligt aktuella styrdokument.
• redogöra för vad som kännetecknar språk- och kunskapsutvecklande undervisning i förskoleklassen.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• vara en språklig förebild i tal och skrift samt välja och tillämpa en varierande och lekfull läs- och skrivundervisning där anpassning av undervisningen möjliggörs.
• skapa undervisningssammanhang där elever i interaktion med andra och genom multimodala och utforskande undervisningsformer når förståelse för innehållet i olika typer av texter.
• anta språk- och kunskapsutvecklande förhållningsätt på tidig läs- och skrivundervisning.
• välja och tillämpa en strukturerad undervisning som stödjer elevers förmåga att tillsammans med andra skriva och skapa olika typer av texter, där olika medier och material används.
• kartlägga, analysera och bedöma elevers läs- och skrivlärande samt planera, genomföra, följa upp och utvärdera läs- och skrivundervisningen och olika aspekter av den.
• visa förmåga att organisera klassrummets läs- och skrivpraktiker vad gäller olika former för kollaborativt och individuellt läsande och skrivande med möjligheter till anpassning av undervisningen.
• använda det svenska språket i tal och skrift på ett korrekt samt situations- och mottagaranpassat sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• reflektera och kritiskt granska klassrummets textrepertoar där också läromedel och digitala teknologier ingår.
• reflektera och problematisera över läs- och skrivundervisning med utgångspunkt i elevers olika förutsättningar och bakgrunder samt i relation till utbildningens krav på likvärdighet.

Innehåll

Kursen utgår från det läraruppdrag kring läs- och skrivundervisning som lärare i förskoleklassen har. Fokus riktas mot vilka kommunikativa förmågor eleverna ska få stöd i att utveckla samt genom vilka tillvägagångssätt och aktiviteter. I kursen kommer deltagarna att få reflektera didaktiskt kring undervisning med utgångspunkt i aktuella styrdokument och bedömningsstöd samt relevant ämnesdidaktisk forskning.

Kursens innehåll berör:
• Ämnesdidaktisk forskning inom grundläggande läs- och skrivundervisning.
• Undervisningens innehåll och progression i ett F-3 perspektiv utifrån aktuella styrdokument och bedömningsstöd.
• Muntlig kommunikation och berättande genom flera uttrycksformer där elevers ordförråd och förmåga att återberätta stärks.
• Undervisning i fonologisk medvetenhet, tidigt ljudande (avkodning) och tidigt skrivande (inkodning) genom utforskande och elevaktiva arbetsformer med tydlig inramning.
• Undervisning i läsförståelse genom dialogisk högläsning och andra elevaktiva sätt där elever får stöd i att nå förståelse för innehåll i olika slags texter där barnlitteratur ingår.
• Multimodala aspekter och språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på läs- och skrivundervisning.
• Lärarens professionella och ämnesdidaktiska uppdrag i tidig läs- och skrivundervisning.
• Inkluderande samt språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på tidig läs- och skrivundervisning i relation till elevers erfarenheter, behov och förutsättningar där flerspråkiga hänsynstaganden ingår.
• Undervisningens textrepertoar i nya och traditionella medier med fokus på texttypers särdrag och funktion när elever lär sig skriva och läsa.
• Läromedel och digitala teknologier i undervisningen med fokus på såväl möjligheter som begränsningar när elever lär sig läsa och skriva.
• Kartläggning av elevers läs- och skrivlärande och didaktiska konsekvenser vad gäller elevers skilda behov och förutsättningar.
• Organisering av klassrummets läs- och skrivpraktiker vad gäller olika former för gemensamt och individuellt läsande och skrivande med möjligheter till anpassning av undervisningen inom ett gemensamt sammanhang.
• Läs- och skrivundervisning som en grund för deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Undervisningsformer

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer/workshops och didaktiska seminarier alternativt litteraturseminarier. I undervisningen används den digitala lärplattformen Canvas.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt förskollärarexamen eller motsvarande och anställd för undervisning i förskoleklass.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom seminarium, individuella redovisningar, gruppredovisningar samt individuell skriftlig inlämningsuppgift.

En student garanteras två examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på minst 8 högskolepoäng.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls vid kursstart.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium 11 hpU/G
Seminarium 23 hpU/G/VG
Individuell redovisning 12,5 hpU/G/VG
Seminarium 31 hpU/G/VG
Individuell redovisning 22,5 hpU/G/VG
Seminarium 41 hpU/G
Gruppredovisning 11 hpU/G
Gruppredovisning 21,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift1,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursutvärdering sker vid kursens slut. Kursutvärderingen sammanställs och kommenteras av kursansvarig samt publiceras via lärosätets digitala lärplattform.

Kurslitteratur

Aminoff, Christina. (2017). Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass. Licentiatavhandling. Linköpings universitet. Valda delar.

Chambers, Aidan (2011). Böcker inom och omkring oss. Gilla Böcker.

Dahlgren, Gösta, Gustafsson, Karin, Mellgren, Elisabeth, & Olsson, Lars-Erik (2013). Barn upptäcker skriftspråket. Stockholm: Liber.

Druid Glentow, Birgit (2006). Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Metodisk handbok. Natur & Kultur.

Fast, Carina (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. Diss. Uppsala: Uppsala universitet.

Herrlin, Katharina, Frank, Elisabeth & Ackesjö, Helena (2019). Förskoleklassens didaktik. Möjligheter och utmaningar. Natur & Kultur. Valda delar.

Hvit Lindstrand, Sara (2018). De yngsta barnens lekskrivande. Hämtad 24 juni, 2021 från www.larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Förskola/034_utforska_textvarldar/del_01/

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling. Kartläggningar och övningar. Natur och Kultur. 90 s.

Schmidt, C. & Wedin, Å. (2021). Språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Del 3
https:larportalen.skolverket.se/#/

Schmidt, C. & Jönsson, K. (2017). Läsförståelse. Del 4
https:
larportalen.skolverket.se/#/

Schmidt, C. (2017, rev 2021). Meningsskapande undervisning. Del 7
https:larportalen.skolverket.se/#/

Schmidt, Catarina & Wedin, Åsa (2015).
Barbie, ninjakrigare och popstjärnor – populärkulturella texter i läs- och skrivundervisningen. I Berit Lundgren & Ulla Damber (red). Critical literacy i svensk klassrumskontext, 51-67. Nordsvenska 22. 16 s.

Skolverket (2020).
Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6. Stockholm: Skolverket

Skolverket (2019).
Hitta språket. Skolverket

Skolverket (2016, reviderad 2017).
Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Skolverket.

Skolverket (2016).
Förskoleklassen – Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del. Skolverket.

Skolverket (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22. Skolverket.

Skolverket (2020).
Nya språket lyfter. Skolverket.

Skoog, Marianne (2012). Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1. Örebro Studies in Education 33. 100 s.

Svensson (2018).
Transspråkande – teorier, bakgrund och praktiknära exempel. Skolverket.

Williams, C. & Pilonieta, P. (2012).
Using Interactive Writing Instruction with Kindergarten and First-Grade English Language Learners.// Early Childhood Education, 40 Hämtad 24 juni, 2021 från
www.researchgate.net/publication/257556927_Using_Interactive_Writing_Instruction with_Kindergarten_and_First-Grade_English_Language_Learners