KURSPLAN
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning/Skolverket), 15 högskolepoäng
Mathematics for Preschool Teachers, Teaching in Preschool Class, 15 credits
Kurskod: UMUN11
Fastställd av: Utbildningschef 2021-06-09
Gäller fr.o.m.: 2021-08-02
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Innehåll

• Ämnesdidaktisk forskning inom grundläggande taluppfattning och aritmetik, sortering och klassificering, samband och förändring, problemlösning, geometri samt mätning och rumsuppfattning
• Strukturell ansats till undervisning och lärande om tals additiva del-helhetsrelationer
• Lärarens ämnesdidaktiska roll
• Undervisning som utvecklar elevers matematiska förmågor
• Progression i undervisningsinnehåll i ett F-3 perspektiv
• Inkluderande undervisning i matematik
• Metodik i matematikundervisningen i förskoleklass
• Utforskande och praktiska arbetssätt
• Undervisningsplanering, utvärdering och utveckling
• Analys och bedömning av elevuppgifter
• Nationellt kartläggningsmaterial i förskoleklass – Hitta matematiken
• Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning åk 1-3 och Bedömning för lärande i matematik
• Uppföljning och bedömning av elevers kunskapsutveckling i relation till kunskapskraven i årskurs 3
• Estetiska uttrycksformer och mönsterkonstruktion
• Matematik som språk, teoretiska perspektiv på begreppsbildning
• Uttrycksformer och representationsformer i matematik
• Utomhusmatematik
• Läromedelsgranskning

Undervisningsformer

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer/workshops och didaktiska seminarier alternativt litteraturseminarier. I undervisningen används den digitala lärplattformen Canvas.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt förskollärarexamen eller motsvarande och anställd för undervisning i förskoleklass.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom tentamina, skriftliga inlämningsuppgifter samt grupplaborationer.

En deltagare garanteras två examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

För betyget Godkänd krävs betyget Godkänd på samtliga uppgifter. För betyget Väl godkänd krävs betyget Godkänd på seminarier och laborationer samt Väl godkänd på två av de tre individuella examinationerna samt att den tredje individuella uppgiften bedöms som minst med betyget Godkänd.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls vid kursstart.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier4 hpU/G
Grupplaborationer3 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 13 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 23 hpU/G/VG
Individuell skriftlig tentamen2 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut.Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Björklund, C., & Kempe, U. R. (2020). Utveckling av räknefärdigheter hos fem-till sjuåringar– Matteuseffekt eller utfall av undervisning. Forskning om undervisning och lärande (vol. 8).

Heiberg Solem, Ida, Alseth, Bjornar & Nordberg, Gunnar (2011). Tal och Tanke –
matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur. s. 392.

Löwing, Madeleine (2011). Grundläggande geometri - Matematikdidaktik för lärare. s. 80.

Neuman, Dagmar (2013). Att ändra arbetssätt och kultur inom den inledande matematikundervisningen. Nordic Studies in Mathematics Education, 18(2), s. 3-46.

Häggblom, Lisen (2013). Med matematiska förmågor som kompass. Lund: Studentlitteratur. s. 248.

Palmer, Hanna & van Bommel, Jorryt (2016). Problemlösning som utgångspunkt. Matematikundervisning i förskoleklass. Stockholm: Liber. 107 s.

Skolverket (2016). Förskoleklassen. Ett kommentarmaterial till läroplanens tredjedel. www.skolverket.se

Skolverket (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. www.skolverket.se.

Skolverket (2019). Lgr11: Läroplanförgrundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. www.skolverket.se.

Sterner, Görel,. & Olsson, Ingrid. (2021). Utveckla matematiskt tänkande i förskoleklass. Natur och Kultur.

Van de Walle, J. A. (2003) ELEMENTARY & MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS kap 9.
Developing Early Number Concepts and Number Sense. 20 s. (inskannat material)

Vennberg, H. (2020). Att räkna med alla elever: följa och främja matematiklärande i förskoleklass (Doctoral dissertation, Umeå universitet). s. 50.

Artiklar som finns publicerade på Skolverkets Lärportal. Hämtas från larportalen.skolverket.se (ca 40-50 s)