KURSPLAN
Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet), 30 högskolepoäng
Swedish as a Second Language for Primary School Teachers, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: US4G11
Fastställd av: VD 2020-09-14
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: SS1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- beskriva migrationens, invandringspolitikens och invandrarpolitikens roll i det svenska samhället
- beskriva religionens roll i det svenska samhället
- beskriva och definiera flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk
- beskriva och diskutera planering av undervisning för flerspråkiga elever i åk 4-6
- beskriva och redogöra för svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv
- redogöra för flerspråkiga elevers litteracitetsutveckling
- redogöra för kartläggningens och bedömningens roll för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling
- redogöra för olika typer av litteracitetspraktiker

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- jämföra olika strategier för litteracitetspraktiker
- kritiskt tolka styrmedel och organisation av svenska som andraspråk i åk 4-6
- tillämpa kunskaper om det svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv i en didaktisk kontext
- tillämpa bedömningsverktyg i åk 4-6
- tillämpa digitala verktyg och medier i undervisningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- kritiskt granska den egna kulturen och vad som händer i mötet med andra kulturer
- kritiskt granska didaktiska val i andraspråksundervisning utifrån de didaktiska frågorna och ett inkluderande förhållningssätt
- kritiskt granska andraspråksundervisning om texttyper
- värdera sakprosans och skönlitteraturens roll i andraspråksundervisningen i åk 4-6

Innehåll

Delkurs 1 Introduktion till ämnet svenska som andraspråk, 7,5hp
Delkursen består av en grundläggande introduktion till flerspråkighetsforskning och forskning i svenska som andraspråk. Det ämnesteoretiska innehållet utgår från läroplanen med fokus på ett inkluderande förhållningssätt och bemötande. Med inkluderande avses här både ett interkulturellt och flerspråkigt perspektiv där flerspråkighet ses som en resurs, och ett specialpedagogiskt perspektiv. Med utgångspunkt i språk och identitet behandlas i kursen migrationens, invandringspolitikens, invandrarpolitikens och religionens roll i det svenska samhället. Delkursen ger en introduktion till skolämnet svenska som andraspråk med fokus på åk 4-6 inklusive relevanta styrdokument och stödmaterial, vilka diskuteras och problematiseras utifrån läraruppdraget i svenska som andraspråk för åk 4-6. Dessutom behandlas ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet och lärande, samt ämnesteorier om individuella faktorer som påverkar skolframgång på ett andraspråk exempelvis skolbakgrund, kön, behov av särskilt stöd och föräldrasamverkan. Delkursen innehåller också olika exempel på mottagning och organisation för nyanlända, utifrån vilket genusperspektiv och inkluderande perspektiv på undervisning av flerspråkiga elever problematiseras och diskuteras. I delkursen läses, förutom vetenskaplig litteratur inom forskningsfältet, även skönlitteratur på temat kulturmöten, för att deltagarna ska reflektera över sin egen beprövade ämnesdidaktiska erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever, och koppla dem till vetenskapliga perspektiv, dvs vetenskaplig grund, på interkulturalitet. Kursens innehåll behandlas genom föreläsningar, litteraturstudier, olika kollegiala arbetsformer såsom seminarier genom hem- och expertgrupper, reflekterande skrivande med hjälp av digitala verktyg, och hemtentamen.

Delkurs 2 Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv, 7,5hp
Det ämnesteoretiska innehållet i den andra delkursen består av det svenska språksystemets uppbyggnad. Det svenska språkets grammatik, fonetik och uttal samt semantik studeras i ett kontrastivt perspektiv. Dessutom behandlas ämnesteorier om språkbruk såsom ordinlärning och ordanvändning, samt det svenska språkets pragmatik i ett kontrastivt perspektiv. Kursens ämnesdidaktiska innehåll har ett funktionellt perspektiv på det ämnesteoretiska innehållet, där deltagarna studerar, planerar och prövar undervisning enligt kursplanen för ämnet svenska som andraspråk åk 4-6 med utgångspunkt i färdigheterna lyssna, läsa, skriva, tala och samtala och det svenska språkets uppbyggnad. Kursens innehåll behandlas genom föreläsningar, litteraturstudier, salstentamen, workshops med praktiska övningar, samt planering och genomförande av undervisning med formativ respons genom kollegiala arbetsformer.

Delkurs 3 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling, 7,5hp
Det ämnesteoretiska innehållet i delkurs 3 utgår från teorier om litteracitet och första- och andraspråksutveckling, samt de individuella och språkliga faktorer samt miljöfaktorer som påverkar inlärningen och utvecklingen av ett andraspråk. Centrala begrepp samt teorier och modeller om vad språklig kompetens innebär, exempelvis pragmatisk och strategisk kompetens samt interaktion, behandlas utifrån olika språkliga färdigheter och strategier, samt språkbruk. Dessutom behandlas teorier om bedömning av lärande. Det ämnesdidaktiska fokuset ligger på läs- och skrivinlärning på ett andraspråk, inklusive flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter. Det ämnesdidaktiska innehållet behandlar också formativ bedömning, betygssättning och återkoppling av språkutveckling på ett andraspråk utifrån färdigheterna lyssna, läsa, skriva, tala och samtala i kursplanen för svenska som andraspråk åk 4-6. Kursens innehåll behandlas genom föreläsningar, litteraturstudier, hemtentamen och workshops då deltagarna bland annat analyserar muntliga och skriftliga elevtexter från åk 4-6 med hjälp av olika analoga och digitala bedömningsverktyg såsom bedömningsmaterialet Bygga svenska.

Delkurs 4 Den flerspråkiga inlärningssituationen, 7,5hp
Den fjärde delkursen har en utpräglad ämnesdidaktisk inriktning där olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt studeras och praktiseras, med utgångspunkt i dels forskning om litteracitetspraktiker, dels färdigheterna lyssna, läsa, skriva, tala och samtala i kursplanen för svenska som andraspråk åk 4-6. Delkursen vill ge en ökad förståelse för vikten av varierade arbetssätt och arbetsformer samt elevers delaktighet, enligt aktuell ämnesdidaktisk forskning om framgångsrik undervisning, där alla elevers samtliga språkliga resurser tas tillvara. Textbegreppet problematiseras och diskuteras utifrån ett källkritiskt perspektiv på innehåll och avsändare, och texttyper av olika slag och medietyper analyseras, jämförs och värderas utifrån innehåll, uppbyggnad och språkliga drag, ord och begrepp. Exempel på texttyper är sakprosa, film, berättande texter, poesi och webbtexter inklusive informationssökning. Deltagarna ska kritiskt relatera de ämnesteoretiska kunskaper i andraspråksinlärning och andraspråksundervisning som de tillägnat sig också under tidigare delkurser, till sitt eget förhållningssätt och sitt eget praktiska arbete som lärare. Genom fältuppgifter i den egna verksamheten knyts på detta sätt deltagarnas kunskaper på vetenskaplig grund från kursen ihop med deras egen beprövade erfarenhet, exempelvis genom att arbetet med barn- och ungdomslitteratur i olika medier används som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I övrigt behandlas kursens innehåll genom föreläsningar, litteraturstudier, hemtentamen och workshops. Deltagarna får i delkursen möjlighet att arbeta med digitala verktyg både i tänkta undervisningssituationer och som redovisningsform i sina egna studier.

Undervisningsformer

Distansstudier med inslag av campusträffar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. I kursen används digital lärplattform.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt anställning som lärare.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination. För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, samt muntliga och skriftliga redovisningar i seminarium och workshop, individuellt och i grupp. Examinationerna sker delvis med hjälp av digitala verktyg.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 1: Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Delkurs 1: Introduktion till svenska som andraspråk: Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G/VG
Delkurs 1: Introduktion till svenska som andraspråk: Seminarium 11 hpU/G
Delkurs 1: Introduktion till svenska som andraspråk: Seminarium 21 hpU/G
Delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G/VG
Delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Muntlig grupptentamen1 hpU/G
Delkurs 2: Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv: Seminarium1 hpU/G
Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG
Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G/VG
Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Seminarium 11 hpU/G
Delkurs 3: Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling: Seminarium 21 hpU/G
Delkurs 4: Den flerspråkiga inlärningssituationen: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 12,5 hpU/G/VG
Delkurs 4: Den flerspråkiga inlärningssituationen: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 22 hpU/G
Delkurs 4: Den flerspråkiga inlärningssituationen: Seminarium 11,5 hpU/G
Delkurs 4: Den flerspråkiga inlärningssituationen: Seminarium 21,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt publiceras på lärplattform.

Kurslitteratur

Delkurs 1 Introduktion till ämnet svenska andraspråk, 7,5 hp
Axelsson, Monica (2013). Flerspråkighet och lärande. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 30 sidor.

Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och kultur. 219 sidor.

Haraldsson Sträng, Monica (2016). Värdegrund och mångkultur i handling – i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter. Stockholm: Liber. 192 sidor.

Hyltenstam, Kenneth och Lindberg, Inger (2013). Förord. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg Inger (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 12 sidor.

Kästen-Ebeling, Gilda & Otterup, Tore (red.). (2018). En bra början. Mottagande och introduktion av nyanlända elever (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 191 sidor.

Lahdenperä, Pirjo (2018). Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling. Stockholm: Skolverket. 12 sidor.

Lorentz, Hans (2018). Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola (2.uppl.). Lund: Studentlitteratur. 230 sidor.

Otterup, Tore & Kästen-Ebeling, Gilda (red.). (2018). En god fortsättning. Nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 237 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial för åk 4–6.

Skönlitteratur enligt lärares anvisning (150–200 sidor).


Delkurs 2 Det svenska språket i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
Abrahamsson, Niclas (2013). Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. I Hyltenstam, Kenneth & Lindeberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 29 sidor.

Enström, Ingegerd (2013). Att undervisa om ord. En studie av lärares behov, förutsättningar och kunskapsutveckling i svenska som andraspråk. Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket. Hämtad från http:hdl.handle.net/2077/34261. 60 sidor.

Engstrand, Olle (2007).
Fonetik light. Kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning. Lund: Studentlitteratur. 90 sidor.

Källström, Roger (2012).
Svenska i kontrast: tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Lund: Studentlitteratur. 183 sidor.

Lindberg, Inger (2017a).
Det skolrelaterade ordförrådet ur ett utvecklingsperspektiv. Hämtad från http:larportalen.skolverket.se. 7 sidor.

Lindberg, Inger (2017b). Ordförrådet – en framgångsfaktor. Hämtad från http:larportalen.skolverket.se. 16 sidor.

Lundin, Katarina (2019).
Språkets byggstenar. Grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6. Lund: Studentlitteratur. 146 sidor.

Rehnqvist, Gunilla & Svensson, Gudrun (2012).
Lära om språk. Gleerups. 184 sidor.

Riad, Tomas (2018).
Uttalsundervisning för unga. Skolverket. Hämtad från http:larportalen.skolverket.se. 11 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial för åk 4–6.

Referenslitteratur
Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber.

Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Övningsbok (3. uppl.). Stockholm: Liber.

Enström, Ingegerd (2016). Ordens värld: svenska ord - struktur och inlärning. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Delkurs 3 Andraspråkstillägnande och bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp
Abrahamsson, Niclas & Hyltenstam, Kenneth (2013). Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 36 sidor.


Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red.). (2014). Tankarna springer före...Att bedöma ett andraspråk i utveckling. Stockholm: HLS förlag. 152 sidor.

Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2006). Stärkta trådar. Spånga: Rinkeby språkforskningsinstitut. 89 sidor.

Axelsson, Monika (2010). Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. I Bjar, Louice & Liberg, Caroline (red.), Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. 23 sidor.

Damber, Ulla (2013). Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 23 sidor.

Olofsson, Mikael & Sjöqvist, Lena (2013). Bedömning i svenska som andraspråk. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 38 sidor.

Salameh, Eva-Kristina (2018). Flerspråkig läs- och skrivutveckling. Hämtad från http:larportalen.skolverket.se. 11 sidor.

Saville-Troike, Muriel & Barto, Karen (2017).
Introducing Second Language Acquisition (3. uppl.). Cambridge: Cambridge University press. 229 sidor.

Skolverket (2017).
Bygga svenska. Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 4-6. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2016).
Kartläggning av nyanländas kunskaper. Hämtad från http:bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial för åk 4–6.

Delkurs 4 Den flerspråkiga inlärningssituationen, 7,5 hp
Basaran, Hülya & Gard, Tobias (2019). Läslust och litteracitet i en digital tid. I Aldén, Katarina & Bigestans, Aina (Red.). Litteraciteter och flerspråkighet. Symposium 2018. Stockholm: Liber. 10 sidor.

Boglind, Ann & Olofsson, Mikael (2017). Nyanlända elever och skönlitteratur. Hämtad från http:larportalen.skolverket.se. 14 sidor.

Gibbons, Pauline (2018).
Stärk språket, stärk lärandet (5.uppl.). Stockholm: Hallgren & Fallgren. 230 sidor.

Kaya, Anna (2016).
Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. Stockholm: Natur & Kultur. 244 sidor.

Laursen, Helle Pia (Red.). (2015).
Litteracitet och språklig mångfald. Lund: Studentlitteratur. 331 sidor.

Löthagen, Annika & Staaf, Jessica (2009).
Skön litteratur: vägar till läslust och språkutveckling. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 153 sidor.

Rehman, Karin (2017).
Texttyper i grundläggande litteracitetsundervisning. Hämtad från http:larportalen.skolverket.se. 10 sidor.

Rowsell, Jennifer (2019). How to redefine literacies in a digital age. I Aldén, K & Bigestans, A (red.). Litteraciteter och flerspråkighet. Symposium 2018. Stockholm: Liber. 11 sidor.

Wedin, Åsa (Red.). (2017). Språklig mångfald i klassrummet. Stockholm: Lärarförlaget. 158 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial för åk 4–6.

Skönlitteratur för barn och ungdom i samråd med läraren (50–100 sidor).