YH-KURSPLAN
Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 yrkeshögskolepoäng
Documentation and Quality Assurance, 15 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YHDK29
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-08-19
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt om hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Läranderesultat

Kursen bidrar helt eller delvis till följande övergripande mål i utbildningsplanen: 4, 7, 9, 10, 12, 13, 20, 21.

Kunskaper

Efter genomförd kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om:
- dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov.

Färdigheter

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter i/att:
- dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för den enskilde
- arbeta utifrån beslut om bistånd.

Kompetenser

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kompetenser att:
- involvera den enskilde i upprättandet av en genomförandeplan och utvärdering av den
- kvalitetssäkra social dokumentation.

Innehåll

- Beställning och uppdrag
- Social dokumentation
- Den enskildes delaktighet och rättigheter
- Genomförandeplan
- Utvärdering och kvalitetssäkring
- Referensteknik

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och gruppövningar samt enskilt arbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Barn- och fritidsprogrammet
• Socialt arbete, 200p
• Hälsopedagogik, 100p
• Kommunikation, 100p
• Pedagogiskt ledarskap, 100p
• Samhällskunskap 1a2 50p, Svenska 2 eller Svenska som andra språk 100p
Eller
Vård- och omsorgsprogrammet
• Samhällskunskap 1a2 50p
• Etik och människans livsvillkor, 100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100 p
• Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
Och
Minst ett års relevant yrkeserfarenhet på heltid inom omsorg eller pedagogiskt arbete. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium3 yhpIG/G
Individuell skriftlig examination10 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift2 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat. ?
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna göra analyser och reflektioner kring social dokumentation samt motivera sina ställningstaganden. Den studerande kan redogöra för olika perspektiv och ge förslag till lösningar.