YH-KURSPLAN
Etik och professionellt förhållningssätt, 15 yrkeshögskolepoäng
Etihical and Professional Approaches, 15 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YHEPF0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-05-08
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ska kursen ge träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Läranderesultat

Kursen bidrar helt eller delvis till följande övergripande mål i utbildningsplanen: 5, 9, 10, 14, 17, 21.

Kunskaper

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper om:
- etiska teorier, modeller och begrepp
- makt- och beroendeteorier.

Färdigheter

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter att:
- praktisera ett etiskt försvarbart arbetssätt som främjar den enskildes rättigheter till självbestämmande och delaktighet
- identifiera och reflektera över etiska dilemman i yrkesutövandet som stödpedagog
- identifiera makt- och beroendeförhållanden i den enskildes vardag
- använda metoder och arbetssätt för att bidra till en gemensam värdegrund.

Kompetenser

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kompetenser att:
- arbeta med och bemöta den enskilde på ett etiskt försvarbart och professionellt sätt
- handleda andra i att arbeta med och bemöta den enskilde på ett etiskt försvarbart och professionellt sätt genom att till exempel reflektera över etiska dilemman.

Innehåll

- Etik
- Professionellt förhållningssätt
- Makt och beroende
- Handledning
- Referensteknik

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och gruppövningar samt enskilt arbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Barn- och fritidsprogrammet
• Specialpedagogik 1, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
eller
Vård- och omsorgsprogrammet
• Hälsopedagogik, 100p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p
och
Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium3 yhpIG/G
Individuell skriftlig examination10 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift2 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat. ?
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna göra analyser och reflektioner kring professionella förhållningssätt och etiska dilemman samt motivera sina ställningstaganden. Den studerande kan redogöra för olika perspektiv och ge förslag till lösningar.

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart.