YH-KURSPLAN
Mekanik, 15 yrkeshögskolepoäng
Mechanics, 15 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YHMEK9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-08-20
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1

Syfte

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna redogöra för och tillämpa den klassiska mekanikens grundbegrepp.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskaper

• redogöra för innebörden i mekanikens grundbegrepp

Färdigheter

• tillämpa mekaniska principer vid analys av konkreta problem
• göra enklare mekaniska beräkningar

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- grundläggande begrepp inom mekanik
- Newtons lagar
- statik och dynamik
- tredimensionella kraftsystem
- jämviktslära

Undervisningsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och beräkningsövningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Examinationen består av individuella skriftliga tentamina.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig examination15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål genom att uppnå minst 60 % som resultat på skriftlig tentamen.
För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd uppnå minst 80% som resultat på skriftlig examen.

Kurslitteratur

Enligt särskild förteckning. Meddelas före kursstart.