YH-KURSPLAN
Praktisk juridik inom social omsorg, 15 yrkeshögskolepoäng
Welfare Law in Practice, 15 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YHPJS0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-05-08
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete, hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Läranderesultat

Kursen bidrar helt eller delvis till följande övergripande mål i utbildningsplanen: 6, 9, 17.

Kunskaper

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper om:
- de författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom funktionshinderområdet.

Färdigheter

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter att:
- tolka vad de författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom funktionshinderområdet innebär i praktiken .

Kompetenser

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kompetenser att:
- tillämpa författningar och värdegrunder vid dokumentation och i arbetet med den enskilde.

Innehåll

- Lagstiftning, författningar och riktlinjer
- Socialt arbete
- Yrkesrollen
- Organisation
- Referensteknik

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och gruppövningar samt enskilt arbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Barn- och fritidsprogrammet
• Specialpedagogik 1, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
eller
Vård- och omsorgsprogrammet
• Hälsopedagogik, 100p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p
och
Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium3 yhpIG/G
Individuell skriftlig examination10 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift2 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna göra analyser och reflektioner kring juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete samt motivera sina ställningstaganden. Den studerande kan redogöra för olika perspektiv och ge förslag till lösningar.

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart.