YH-KURSPLAN
Juridiskt regelverk och informationssäkerhet, 25 yrkeshögskolepoäng
Legal regulations and Information Security, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: YJJRI9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-29
Gäller fr.o.m.: 2019-01-14
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap om det juridiska systemets uppbyggnad och rättsliga huvudområden samt de rättsregler som reglerar verksamhetsområdet – och ska efter avslutad kurs ha kompetens att arbeta på ett rättssäkert sätt och reagera på situationer där rättssäkerheten är tveksam.

Läranderesultat

Läranderesultat som den studerande ska uppfylla efter genomgången kurs:

Kunskaper

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
1) beskriva det juridiska systemets uppbyggnad och rättliga huvudområden
2) redogöra för rättsregler som reglerar verksamhetsområdet
3) känna till metoder, verktyg och vårdgivarens ansvar för informationssäkerhet
4) beskriva riktlinjer som gäller inom offentlig verksamhet med fokus på vården.

Färdigheter

Efter genomgången kurs ska den studerande har färdigheter i att
5) identifiera och värdera relevanta juridiska problem
6) identifiera och tolka information om regelverk och rekommendationer som styr och påverkar hälso- och sjukvården.

Kompetenser

Efter genomgången kurs ska den studerande har kompetens att
7) arbeta på ett rättssäkert sätt
8) reagera på situationer där rättssäkerheten är tveksam
9) stödja ett rätts- och informationssäkert arbetssätt inom verksamhetsområdet.

Innehåll

• Allmän civil- och förvaltningsrätt.
• Det svenska juridiska systemets uppbyggnad och funktionssätt.
• Grundläggande regleringsteori.
• Regelverk och rekommendationer för vården.
• Informationssäkerhet

Undervisningsformer

Föreläsningar, självstudier, seminarier, grupparbeten och inlämningsuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Kursen examineras med hjälp av obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter samt skriftliga, individuella examinationer. De individuella examinationerna avgör slutbetyget.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination25 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

För betyget Godkänd (G) ska den studerande uppnå kursens läranderesultat som examineras genom olika skriftliga och muntliga, enskilda och gruppvisa examinationer. Den studerande ska delta på föreläsningar och seminarier och i individuellt och/eller i grupp genomförda analyser och praktiskt orienterade uppgifter kunna tillämpa för kursen adekvata termer och begrepp samt förhålla sig till, diskutera och värdera kursinnehållet. Den studerande ska också skriftligt och muntligt uppvisa en god språkbehandling och förmåga att använda litteratur och annat kursmaterial för att lösa uppgifter och bedöma egna och andras arbete.

För betyget Väl Godkänd (VG) ska den studerande förutom att uppfylla kraven för Godkänd (G) också uppvisa en högre grad av teoretisk medvetenhet och förmåga till självständig analys, där under kursen förvärvade kunskaper och färdigheter generaliseras, problematiseras och utsätts för en kritisk granskning. Den studerande ska skriftligt och muntligt uppvisa en mycket god språkbehandling.

Kursvärdering

Det åligger kursansvarig att säkerställa att varje kurs utvärderas. I början av kursen, måste representanterna för studerande identifieras (valda) bland de studerande. Kursvärderingen genomförs kontinuerligt samt vid slutet av kursen. Vid avslutad kurs ska representanterna för studerande och kursansvarig diskutera kursutvärderingen och eventuella förbättringar. En sammanfattande rapport skapas och arkiveras. Rapporterna följs upp av programdirektör och diskuteras i studerande- och kvalitetsrådet och vid behov med andra relevanta funktioner (t.ex. utbildningschef, personalchef och studierektor). Nästa gång kursen går, bör de studerande informeras om eventuella åtgärder som vidtagits för att förbättra kursen utifrån föregående kursutvärdering.

Övrigt

Den kompetens som anges i kursens läranderesultat används under LIA-kurserna. De olika kursernas kompetensmål samverkar och tillsammans utgör de den grundläggande kompetens som krävs för en bred vårdadministrativ roll.

Akademisk integritet
JIBS studenter förväntas upprätthålla en stark akademisk integritet. Det innebär att skriva och presentera inom gränserna för akademiska regler och förväntningar. Kopiera någon annans arbete är ett särskilt allvarligt brott och kan leda till disciplinära åtgärder. När du kopierar någon annans arbete, plagierar du. Du får inte kopiera delar av arbetet (t.ex. stycken, diagram, tabeller och ord) från någon annan person, inklusive en annan student. Klippa och klistra är ett tydligt exempel på plagiat. Det finns online-resurser för att hjälpa dig att inte plagiera, Interaktiva antiplagieringsguiden. Andra former att bryta akademisk integritet inkluderar att tillfoga ditt namn till ett projekt som du inte deltog i (eller tillåta någon att lägga till deras namn), fusk gällande en undersökning, att hjälpa andra studenter att fuska och skicka in andra studenters arbete som ditt eget samt användning av icke tillåten elektronisk utrustning under en undersökning. Allt detta gör dig till föremål för disciplinåtgärder.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen meddelas fem veckor innan kursstart.