YH-KURSPLAN
Verksamhetsutveckling, 25 yrkeshögskolepoäng
Organizational Development, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YJVUT9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-29
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap om hur verksamhetsutveckling bedrivs i olika typer av verksamheter, metoder för förändringsarbete med fokus på vården, den psykosociala miljöns påverkan vid förändringsarbete samt hur entreprenöriellt tänkande kan användas vid utveckling. Kursen ska vidare träna den studerande att tillämpa metoder och verktyg i förändringsarbete samt hur man kan identifiera
förbättringsområden.

Läranderesultat

Läranderesultat som den studerande ska uppfylla efter genomgången kurs:

Kunskaper

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
1) redogöra för hur verksamhetsutveckling kan bedrivas i olika typer av verksamheter
2) beskriva metoder för projektledning och förändringsarbete med fokus på vården
3) redogöra för hur den psykosociala miljön påverkar verksamhetskultur och utveckling
4) redogöra för hur ett entreprenöriellt tänkande kan användas för utveckling.

Färdigheter

Efter genomgången kurs ska den studerande ha färdigheter i att
5) arbeta i projekt
6) tillämpa metoder och verktyg för projektstyrning
7) identifiera förbättringsområden inom verksamhetsområdet.

Kompetenser

Efter genomgången kurs ska den studerande ha kompetens att
8) välja metoder och verktyg för att bedriva förändringsarbete inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

• Projekt som arbetsform för förändringsarbete.
• Metoder och verktyg för att arbeta i projekt.
• Förbättringskunskap som förändringsmetod.
• Entreprenörskap.
• Den psykosociala miljöns påverkan på förändringsarbete.

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, seminarier och grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursen examineras med hjälp av inlämningsuppgifter.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination25 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

För betyget Godkänd (G) ska den studerande uppnå kursens läranderesultat som examineras genom olika skriftliga och muntliga, enskilda och gruppvisa examinationer. Den studerande ska delta på föreläsningar och seminarier och i individuellt och/eller grupp genomförda analyser och praktiskt orienterade uppgifter kunna tillämpa för kursen adekvata termer och begrepp samt förhålla sig till, diskutera och värdera kursinnehållet. Den studerande ska också skriftligt och muntligt uppvisa en god språkbehandling och förmåga att använda litteratur och annat kursmaterial för att lösa uppgifter och bedöma egna och andras arbete.

För betyget Väl Godkänd (VG) ska den studerande förutom att uppfylla kraven för Godkänd (G) också uppvisa en högre grad av teoretisk medvetenhet och förmåga till självständig analys, där under kursen förvärvade kunskaper och färdigheter generaliseras, problematiseras och utsätts för en kritisk granskning. Den studerande ska skriftligt och muntligt uppvisa en mycket god språkbehandling.

Kursvärdering

Det åligger kursansvarig att säkerställa att varje kurs utvärderas. I början av kursen, måste representanterna för studerande identifieras (valda) bland de studerande. Kursvärderingen genomförs kontinuerligt samt vid slutet av kursen. Vid avslutad kurs ska representanterna för studerande och kursansvarig diskutera kursutvärderingen och eventuella förbättringar. En sammanfattande rapport skapas och arkiveras. Rapporterna följs upp av programdirektör och diskuteras i studerande- och kvalitetsrådet och vid behov med andra relevanta funktion (t.ex. utbildningschef, personalchef och studierektor). Nästa gång kursen går, bör de studerande informeras om eventuella åtgärder som vidtagits för att förbättra kursen utifrån föregående kursutvärdering.

Övrigt

Den kompetens som anges i kursens läranderesultat används under LIA-kurserna. De olika kursernas kompetensmål samverkar och tillsammans utgör de den grundläggande kompetens som krävs för en bred vårdadministrativ roll.

Akademisk integritet
JIBS studenter förväntas upprätthålla en stark akademisk integritet. Det innebär att skriva och presentera inom gränserna för akademiska regler och förväntningar. Kopiera någon annans arbete är ett särskilt allvarligt brott och kan leda till disciplinära åtgärder. När du kopierar någon annans arbete, plagierar du. Du får inte kopiera delar av arbetet (t.ex. stycken, diagram, tabeller och ord) från någon annan person, inklusive en annan student. Klippa och klistra är ett tydligt exempel på plagiat. Det finns online-resurser för att hjälpa dig att inte plagiera, Interaktiva antiplagieringsguiden. Andra former att bryta akademisk integritet inkluderar att tillfoga ditt namn till ett projekt som du inte deltog i (eller tillåta någon att lägga till deras namn), fusk gällande en undersökning, att hjälpa andra studenter att fuska och skicka in andra studenters arbete som ditt eget samt användning av icke tillåten elektronisk utrustning under en undersökning. Allt detta gör dig till föremål för disciplinåtgärder.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen meddelas fem veckor innan kursstart.