YH-KURSPLAN
Etnicitet, integration och mångfald, 25 yrkeshögskolepoäng
Ethnicity, Integration and Diversity, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YLEIM9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-11
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1

Syfte

Kursen kommer att förmedla specialiserade kunskaper om etnicitet och integration samt kunskaper om hur det mångkulturella samhället påverkas av och påverkar den enskilde individen. Kursen förmedlar även kunskaper omkring aktuell lagstiftning samt kunskaper omkring bemötande, inkludering-och exkluderingsprocessen samt hur kulturell mångfald kan påverka ett migrationsrelaterat arbete.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

- om hur etnicitet, genus och klass samverkar i formandet av individers och gruppers möjligheter till eller hinder för integration.
- om hur in- och exkluderingsprocessen påverkar den enskilde individen och dess nätverk
- om hur integration och de sociala processerna påverkas av den kulturella mångfalden.

Färdigheter

- utifrån ett reflekterande förhållningssätt granska de möjligheter och svårigheter som det mångkulturella samhället kan skapa
- arbeta efter aktuell lagstiftning.

Kompetenser

- tillämpa och arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv i det sociala/pedagogiska arbetet
- bemöta, förstå samt arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt inom ett migrationsrelaterat socialt/pedagogiskt arbete.

Innehåll

- Sociala processer och interkulturella relationer Migration strukturellt, individuellt
- Etnicitet, integration, mångfald, intersektionalitet
- Inkluderings- och exkluderingsprocesser
- Internationella och nationella överenskommelser och styrdokument i relation till inkluderande lagstiftningar

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie, studiebesök, grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift10 yhpIG/G/VG
Skriftlig tentamen15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna analysera och förstå hur etnicitet och mångfald påverkas av den omgivande miljön. Den studerande skall även identifiera svårigheter samt föreslå utvecklingsmöjligheter och motivera sina ställningstaganden med koppling till nationell lagstiftning.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.