YH-KURSPLAN
Grupper och grupprocesser, 25 yrkeshögskolepoäng
Groups and group processes, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: YLGGP8
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-11
Gäller fr.o.m.: 2018-08-27
Version: 1

Syfte

Kursen kommer att förmedla specialiserade kunskaper om grupper, grupprocesser och dess bakomliggande teorier. Kursen förmedlar även förmågan att kunna arbeta i team, kunna kommunicera samt hantera konflikter. Kursen förmedlar även om aspekter på ledarskapets funktion och betydelse för gruppers utveckling. Kursen ger även färdigheter i att förstå hur olikheter i personlighet, värderingar och erfarenheter påverkar samspel och utveckling i grupper.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

- Om teoretiska perspektiv på grupper, grupprocesser och gruppdynamik
- Om konflikter och konflikters uppkomst samt konflikthantering
- Om hur ledarskapet kan påverka klimat och funktionalitet inom en grupp
- Om mekanismer som är verksamma vid interaktion och utveckling inom grupper

Färdigheter

- Identifiera hur ledarskapet kan påverka klimat och funktionalitet inom en grupp samt kunna identifiera och beskriva grupprocesser utifrån aktuell forskning
- Identifiera och beskriva grupprocesser bland barn och vuxna utifrån aktuell forskning
- Identifiera, värdera och kommunicera sina kunskaper om grupprocesser, särskilt med avseende på hur man kan främja delaktighet och komma tillrätta med olika former av marginalisering i pedagogisk/institutionell verksamhet
- Att kritiskt pröva egna värderingar, reflektera över egna och andras attityder och förhållningssätt i arbetet

Kompetenser

- Redogöra för mekanismer som är verksamma vid interaktion och utveckling inom grupper samt på ett självständigt sätt arbeta för en lärande miljö och professionell utveckling inom verksamheten
- Aktivt arbeta för att skapa en delaktighet i gruppen
- Reflektera över och visa beredskap för att hantera olika konflikter i arbetslivet

Innehåll

- Grupper, grupputveckling och grupprocesser
- Relationer mellan individer och grupper samt mellan olika grupper
- Delaktighet och marginalisering
- Organisation
- Ledarskap
- Olika perspektiv och teorier om konflikter
- Konflikter och konflikthantering

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie, grupparbeten, handledning, rollspel.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier (2)15 yhpIG/G/VG
Skriftlig tentamen10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna analysera grupprocessens olika faser, reflektera över sin egen roll och delaktighet i gruppen samt kunna identifiera och hantera olika former av konflikter, föreslå lösningar samt motivera dessa lösningar i de olika situationerna.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.