YH-KURSPLAN
Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar 1, 25 yrkeshögskolepoäng
Neuropsychiatry and other Disabilities 1, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YLNF10
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-04-16
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen förmedlar specialiserade kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen förmedlar även kunskaper om olika förklaringsmodeller, bakomliggande orsaker, samt hur utredningar och bedömningar genomförs. Andra delar som berörs i kursen är aktuella begrepp, strategier och stödinsatser. Kursen poängterar även vikten av ett professionellt förhållningssätt och bemötande med individen och dess anhöriga. Denna kurs är en spärrkurs och det krävs betyget minst godkänd för att fortsätta med kursen Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar 2.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för olika förklaringsmodeller innebörd av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utredningar inom aktuellt område
2. Identifiera stödinsatser för individen, anhöriga och övrigt nätverk

Färdigheter

3. Planera, utföra samt lära ut strategier till individen i dennes vardag utifrån ett salutogent perspektiv
4. Redogöra för strategier och kommunikation i mötet med individen och dess anhörig

Kompetenser

5. Analysera och diskutera över olika modeller och strategier i mötet med individer och dess anhöriga

Innehåll

- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Förklaringsmodeller till samt innebörd av olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Pedagogiska modeller samt färdighet att stödja, bemöta barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Begrepp inom aktuellt område
- Aktuell lagstiftning
- Utredningar, skattningsinstrument samt biståndsbedömningar
- Stödinsatser samt individ- och anhörigperspektiv
- Professionellt förhållningssätt utifrån ett salutogent perspektiv

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1,2 examineras med skriftlig tentamen. Läranderesultat 3 examineras med seminarium. Läranderesultat 4 och 5 examineras med enskild skriftlig inlämningsuppgift

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen5 yhpIG/G/VG
Enskild skriftlig inlämningsuppgift15 yhpIG/G/VG
Seminarium5 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna analysera och diskutera olika Neuropsykiatriska funktionsnedsättningare. Den studerande ska även kunna föreslå olika strategier och motivera olika pedagogiska modeller i mötet med målgruppen

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.