YH-KURSPLAN
Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar 2, 50 yrkeshögskolepoäng
Neuropsychiatry and other Disabilities 2, 50 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YLNF29
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-11
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1

Syfte

Kursen kommer att förmedla och ge möjlighet att fördjupa och bygga på tidigare inhämtade kunskaper efter genomförd kurs Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar 1. Genom att fördjupa och bygga vidare på sina kunskaper om olika neuropsykiatriska, kognitiva funktionsnedsättningar och andra funktionsnedsättningar i relation till uppdraget ökar möjligheten för den studerande att kunna möta individen, dess anhöriga och övrigt nätverk utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt och att använda sig av sina kunskaper, färdigheter och kompetens att använda rätt strategier och stöd i vardagen.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

- om olika förklaringsmodeller och innebörden av olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- om olika begrepp inom funktionshindersområdet
- om innehåll i och metoder vid neuropsykiatrisk utredning
- om utredningar och biståndsbedömningar
- om anhörig och individperspektiv
- om andra verksamma aktörer omkring individen.

Färdigheter

- planera, utföra och identifiera resurser hos individen utifrån ett salutogent perspektiv
- ge stöd, utföra samt lära ut strategier till den enskilde individen i dennes vardag.
- redogöra för och reflektera över olika modeller och strategier i mötet med individen och dess anhöriga
- kommunicera och bemöta individen och dennes anhöriga samt om behov finns kunna delta med tolk i samtalet
- arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt och möta individen utifrån dennes unika och individuella behov.

Kompetenser

- använda och omsätta sina specialiserade kunskaper och arbeta självständigt med individens behov i dennes vardag utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt inom aktuellt område
- självständigt arbeta med individen, dennes anhöriga samt övrigt nätverk
- stärka individens resurser och tydliggöra eventuella konsekvenser samt stärka individens förmåga att förändra sin vardag
- arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt.

Innehåll

- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra kognitiva funktionsnedsättningar
- Förklaringsmodeller till samt innebörd av olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Pedagogiska modeller samt färdighet och kompetens att stödja och bemöta barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Begrepp inom funktionshindersområdet
- Aktuell lagstiftning
- Utredningar, Skattningsinstrument samt biståndsbedömningar
- Genomförande och behandlingsplaner och dokumentation
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Stödinsatser samt individ- och anhörigperspektiv

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie, studiebesök, grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarie 110 yhpIG/G/VG
Skriftlig tentamen 115 yhpIG/G/VG
Seminarie 210 yhpIG/G/VG
Skriftlig tentamen 215 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna analysera och diskutera olika Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, strategier, metoder och olika pedagogiska modeller i mötet med målgruppen. Genom seminarium ska den studerande visa att den kan använda och omsätta sina specialiserade kunskaper inom området.

Kurslitteratur

Meddelas före kutsstart.