YH-KURSPLAN
Psykisk hälsa, samsjuklighet och återhämtning, 25 yrkeshögskolepoäng
Mental Health, co-Illness and Recovery, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YLPHS9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-11
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1

Syfte

Kursen kommer att förmedla specialiserade och fördjupade kunskaper omkring psykisk hälsa, beroendeproblematik, samsjuklighet och återhämtning samt vanliga relaterade tilläggsdiagnoser. Kursen tar även upp annan problematik och konsekvenser som kan förekomma i samband med psykisk hälsa. Kursen förmedlar även kunskap om olika utredningar, inom aktuellt område, bedömningar samt aktuella behandlingsmetoder och vikten av samverkan mellan olika vårdaktörer.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

- om relaterad tilläggsproblematik samt övriga konskevenser för individen i förhållande till den omgivande miljön
- om psykiska hälsa och dess konsekvenser
- om aktuell lagstiftning
- om olika teoretiska perspektiv, modeller och metoder för att stödja och bemöta barn, ungdomar och vuxna med psykisk ohälsa, samsjuklighet och relaterad tilläggsproblematik
- om samverkan med andra aktuella vårdaktörer
- om aktuell behandling och stödinsatser.

Färdigheter

- arbeta utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt och möta individen med relaterad tilläggsproblematik utifrån ett salutogent perspektiv
- problematisera utifrån olika teoretiska perspektiv, modeller och metoder för att stödja och bemöta barn, ungdomar och vuxna med psykisk ohälsa, samsjuklighet och relaterad tilläggsproblematik
- möta individens nätverk samt arbeta utifrån samverkan med andra aktuella vårdaktörer.

Kompetenser

- bemöta och arbeta med samt samverka med övriga vårdaktörer utifrån individens behov
- på ett självständigt sätt tillämpa och arbeta efter aktuella behandlingsmetoder byggd på beprövad och vetenskaplig erfarenhet
- tillämpa och tillvara evidensbaserad kunskap inom området.

Innehåll

- Psykiatriska funktionsnedsättningar
- Riskbruk, skadligt bruk- beroendeproblematik
- Förklaringsmodeller och bakomliggande orsaker
- Behandlingsmetoder och insatser inom området
- Återhämtning som begrepp
- Interaktion mellan missbruk och psykisk hälsa
- Utredningar och biståndsbedömning
- Aktuell lagstiftning
- Individ- och anhörigperspektivet
- Etiskt och professionellt förhållningssätt utifrån ett salutogent perspektiv

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie, studiebesök, grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Grupparbete/seminarie10 yhpIG/G/VG
Skriftlig tentamen15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande kunna motivera insatser inom psykiatrin samt utifrån aktuell lagstiftning kunna diskutera behandlingsmetoder och insatser inom området kopplat till individ- och anhörigperspektivet.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.