YH-KURSPLAN
3D-print 1 - tillverkning i polymera material, 25 yrkeshögskolepoäng
3D-printing 1 - Manufacturing with Polymers, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YT3D10
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-05-19
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter kring beredning och 3D-printing i polymera material enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Kursen ger även kunskaper i de vanligt förekommande polymera materialen samt de mest vanligt förekommande engelska begreppen i branschen.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 2, 4, 8, 9, 11

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. beskriva processen för planering, beredning och 3D-printing i polymera material utifrån givna förutsättningar
2. redogöra för materialegenskaper samt lämpliga användningsområden för givna polymera material
3. använda vanligt förekommande begrepp på engelska

Färdigheter

4. använda FDM-skrivare enligt gällande säkerhetsföreskrifter
5. reflektera över arbetsmiljöns och säkerhetens betydelse i arbetet med 3D-printing i polymera material.

Innehåll

• Förbereda, bereda och utföra 3D-printing i polymera material
• FDM-skrivare
• Materialkunskap, de vanligast förekommande polymera materialen för FDM-skrivare.
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Yrkesengelska, begrepp

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, företagsbesök och praktiska övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Datorteknik 1a, Teknik 1 eller Industritekniska processer 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2 och 3 examineras med individuella inlämningsuppgifter (10 Yhp)
Läranderesultat 4 och 5 examineras med individuella laborationer (15 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G
Laborationer115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna reflektera över använd metod och val av material, analysera vad som kan påverka arbetsmiljön och säkerheten och vilka konsekvenser det kan ge i det praktiska arbetet samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.