YH-KURSPLAN
Arkitektur, inredning och rum, 25 yrkeshögskolepoäng
Architecture, Interior Design and Spaces, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2018
Kurskod: YTAIR7
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-02-07
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/2964-313

Syfte

Kursen ska ge en grundläggande introduktion till skapandet av arkitektur, inredning och rum samt till hur arkitektur kommuniceras med hjälp av ritning, modell, bilder och ord. Den studerande ska lära sig grundläggande begrepp, metoder och verktyg inom yrkesrollen, för att få förståelse för byggandets och planerandets processer. Den studerande ska vidare få grundläggande förståelse för arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande, inom områdena nedan, kunna:

Kunskaper

- visa kunskap om arkitektur, inredning, bild och design i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv
- visa grundläggande kunskap om metoder, begrepp, processer med analoga verktyg för att visualisera och kommunicera arkitektur och inredning
- visa kunskap om och förståelse för byggandets och planerandets processer, krav och värden ur ett hållbart perspektiv.

Färdigheter

- visa färdigheter i att tillämpa olika analoga verktyg, representationstekniker och metoder vid visualisering och modellering av arkitektur och inredningar i olika skeden och grader av detaljering
- visa förmåga att skapa bilder och modeller som förmedlar rumslig förståelse med avseende på form och funktion, komposition och proportioner samt färg och ljus.

Kompetenser

- visa kunskap i att kunna identifiera grundläggande begrepp, metoder och verktyg inom yrkesrollen.

Innehåll

Verktyg : Traditionella rit- och målerimaterial, papper och kartong mm.

Undervisningsformer

Föreläsningar, handledning och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerade moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G
Projekt15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyg Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning till lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.