YH-KURSPLAN
Affärsmannaskap för IT-branschen, 20 yrkeshögskolepoäng
IT from a Business Perspective, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: YTAIT7
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-08-25
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/3999-313

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska få specialiserad kunskap om och förståelse för affärsmannaskap och förståelse för hur teamet systematiskt kan utveckla affärer och produkter kring en idé eller ett identifierat behov. Kursen bygger vidare på kunskaper från kursen Projektarbete för webbutveckling.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande:

Kunskaper

- ha insikt om och förstå betydelsen av affärsmannaskap för en verksamhets utveckling
- kunna redogöra för krav på och förutsättningar för konsultrollen
- ha förståelse för strategisk planering för värdeskapande affärer
- kunna redogöra för ekonomins och projektplaneringens betydelse för ett framgångsrikt projekt.

Färdigheter

- ha färdigheter att utveckla produkter i kundfokuserade projektgrupper.

Kompetenser

- ha kompetens att arbeta i utvecklingsgrupper med ett kundfokuserat affärstänkande.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Konsultrollen
- Värdeskapande affärer
- Affärsmannaskap
- Ekonomi och projektplanering

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Undervisning på engelska sker i första hand genom användandet av engelskspråkig litteratur i undervisningen, detta då majoriteten av den facklitteratur som finns inom IT-området endast publiceras i engelsk utgåva.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 2a/b/c, Programmering 1 med lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på tentamensbetyget.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 yhpIG/G/VG
Seminarier5 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna göra analyser och reflektioner samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.