YH-KURSPLAN
Avancerad objektorienterad programmering och design 2, 10 yrkeshögskolepoäng
Object-Oriented Programming and Design 2, 10 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: YTAO27
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-08-25
Reviderad av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-29
Gäller fr.o.m.: 2018-08-27
Version: 2

Syfte

Kursen bygger vidare på Avancerad objektorienterad programmering och design 1. Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper i objektorienterad programmering. I kursen genomför de studerande programmerings-projekt där de utvecklar en komplex webbapplikation.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande:

Kunskaper

- ha kunskap om programmering med Akka eller motsvarande.

Färdigheter

- ha färdighet att analysera och strukturera kod.

Kompetenser

- ha kompetens att utveckla en webbapplikation med objektorienterad programmering.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Actor model
- Akka.NET eller motsvarande
- Projekt i C#
- Testdriven utveckling
- Kravspecifikation för programmeringsprojekt, delvis på engelska

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Undervisning på engelska sker i första hand genom användandet av engelskspråkig litteratur i undervisningen, detta då majoriteten av den facklitteratur som finns inom IT-området endast publiceras i engelsk utgåva.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 2a/b/c, Programmering 1 med lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på resultatet i examinationsmomentet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna göra analyser och reflektioner om objektorienterad kod och webbapplikationer samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.