YH-KURSPLAN
Anläggningsteknik och utförandemetoder, 25 yrkeshögskolepoäng
Scarification and Execution Methods, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTATU9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-11-28
Gäller fr.o.m.: 2019-12-16
Version: 1

Syfte

Kursen skall ge de studerande förståelse för VA-projektering i samband med anläggningsarbeten (mark/väg/VA) med hänsyn till geoteknik, geohydrologi, mark/vägteknik och mätteknik. Kursen skall även ge insikt i olika sätt och metoder samt hur/när de ska tillämpas gällande underhållsplanering och spolning av VA-ledningsnät. Efter genomförd kurs ska den studerande ha en förståelse för kopplingen mellan projekteringsprojektet och underhållsplaneringen samt förståelse för byggprocesser och byggstyrning.
Kursen uppfyller helt följande utbildningsmål: 6, 12
Kursen bidrar delvis till följande utbildningsmål: 1, 2, 17, 21

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna

Kunskaper

1. Redogöra för vikten av att ta hänsyn till geoteknik och geohydraliska faktorer
2. Identifiera och analysera byggprocessens olika steg
3. Förklara hur styrningen av byggprojekt går till

Färdigheter

4. Redogöra för hur en underhållsplanering utförs
5. Tillämpa praktisk mätteknisk utrustning

Kompetenser

6. Förbereda, medverka vid samt utföra spolning av VA- ledningsnät

Innehåll

• CAD-projektering
• Geoteknik
• Geohydralik
• Mark-, väg- och mätteknik
• Underhållsplanering av VA-nät
• Byggprocessens olika steg

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsning och fältarbete.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Entreprenadteknik, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Byggnadsverk, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.
Bedömning:
Läranderesultat 1 examineras med Tentamen
Läranderesultat 5 examineras med Inlämningsuppgift 1
Läranderesultat 2, 3, 4 examineras med Inlämningsuppgift 2

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen5 yhpIG/G
Inlämningsuppgift 110 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 210 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt, självständigt, med hänsyn till geotekniska och geohydrauliska faktorer föreslå de mest lämpliga metoderna för underhållsplanering och spolning av VA-ledningsnät, samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.