YH-KURSPLAN
Bearbetning av polymera material, grundkurs, 25 yrkeshögskolepoäng
Polymer Materials Processing, Basic Course,, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTBPM9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att den studerande skall lära sig grundläggande bearbetning av polymera material.

Kursen bidrar delvis till kunskapsmålen 2, 3 och 4 samt färdighetsmålen 11 och 14.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för de vanligaste bearbetningsmetoderna för plast, gummi och kompositer.
2. beskriva formsprutningsprocessen.
3. redogöra för alternativa formsprutningsprocesser.

Färdigheter

4. identifiera processrelaterade fel vid formsprutning.
5. identifiera och motivera val av bearbetningsprocess utifrån materialval och produktionstekniskt perspektiv.

Innehåll

- Tillverkningsmetoder för plast, gummi och kompositer
- Formsprutningsprocessen

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Fysik 1 eller Fysik A med lägst betyg G/E
- Kem 1 eller Kemi A med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1 - 3 examineras med tentamen (10 Yhp).
Läranderesultat 4 och 5 examineras genom inlämningsuppgifter (15 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G
Inlämningsuppgifter15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget godkänd (G) skall den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget väl godkänd (VG) skall den studerande utöver kraven för godkänd; jämföra och försvara val av bearbetningsprocess utifrån materialval och produktionstekniskt perspektiv.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.