YH-KURSPLAN
Byggteknik 1, 35 yrkeshögskolepoäng
Construction Technology 1, 35 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: YTBT19
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-11-20
Gäller fr.o.m.: 2019-01-14
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge kunskaper och färdigheter för att kunna redogöra hur konstruktioner byggs upp och hur material samverkar samt relevant byggfysik.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

• Redogöra för principerna bakom hållfasthet och dimensionering
• Redogöra för byggfysikaliska samband
• Redogöra för vanligt förekommande byggmaterials materialegenskaper avseende brand, ljud, energi samt fysikaliska egenskaper.

Färdigheter

• Utföra enklare beräkningar inom statik och hållfasthet
• Tillämpa fysikaliska samband kring värme och fukt.

Kompetenser

• Välja material och dimensioner utifrån hållfasthet-, fukt-, isoler-, brand- och ljudkrav.

Innehåll

• Matematik
• Statik och hållfasthet
• Byggfysik

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en viktning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen20 yhpIG/G/VG
Tentamen7,5 yhpIG/G/VG
Tentamen7,5 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och lösa komplexa samband avseende hållfasthet och byggfysik samt kunna motivera sina lösningsförslag.

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart.