YH-KURSPLAN
CAM beredning för CNC maskiner, 25 yrkeshögskolepoäng
CAM Preparation for CNC Machines, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: YTCCM9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall få grundläggande kunskaper och färdigheter i CAM-beredning vid 3-axlig fräsning. Den studerande skall efter kursen kunna hantera solider från CAD-system och skapa NC-kod och simulera verktygsbanor samt redogöra för beredningsstrategier.

Kursen bidrar delvis till följande av utbildningens övergripande mål: 3, 16 och 23.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för CAM kommandon, alternativ och arbetsmenyer
2. redogöra för CAM-systemets funktioner
3. redogöra för de vanligaste cyklerna inom CAM-beredning

Färdigheter

4. välja relevanta verktyg för bearbetningen utifrån CAM-systemets databas
5. utföra enklare CAM-beredning från solider
6. planera typiska berednings- och produktionssituationer

Kompetenser

7. självständigt planera och genomföra CAM-beredning inom skärande bearbetning.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• CAM-beredning
• Hantera solider
• Skapa NC koder
• Simulering av verktygsbanor och arbetsflöden
• Beredningsstategier

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, hemuppgifter, övningar och studiebesök.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Cad 1, 50 poäng med lägst betyg G/E
- Datorstyrd produktion 1, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2 och 3 examineras med Tentamen (10 yhp).
Läranderesultat 4, 5, 6 och 7 examineras med Projekt (15 yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G
Projekt115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt analysera och reflektera över beredningsstategier.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.