YH-KURSPLAN
Design Management och upplevelse, 25 yrkeshögskolepoäng
Design Management and Experience, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: YTDMU7
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-06-13
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/4087-313

Syfte

Den studerande ska få fördjupad kunskap om upplevda värden i inredningar och produktdesign samt hur ergonomiska principer påverkar utformning av rum, inredningar, produkter och system. Vidare ska den studerande få kunskap om och kunna redogöra för interaktionen mellan människa och ting (artefakt). Vidare ska den studerande få grundläggande kunskap och förståelse i hur man skapar, vårdar och utvecklar varumärken och kundrelationer genom design management och marknadskommunikation.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskaper

- visa kunskap om och kunna redogöra för begrepp och teorier inom design management
- visa grundläggande kunskaper om kognitionsergonomi, upplevda värden i produktdesign, varumärkesstrategier med hållbart perspektiv
- visa fördjupad kunskap om presentationsmaterial och web layout med olika informationsinnehåll.

Färdigheter

- visa fördjupade färdigheter i att grafiskt organisera information och kommunicera den i tävlingsformat, utställningsformat, web layout mm
- visa fördjupad färdighet i att, utifrån en medveten idé, skapa ett budskap och presentera det som bild och grafisk layout.

Kompetenser

- visa förmåga att göra estetiska val, samt värdera och beskriva hur dessa val påverkar sinnesförnimmelse och upplevelse av inredningar, möbler och produkter
- visa förmåga att kritiskt reflektera över hur bilder och visuella tekniker kommunicerar olika betydelser och kunna relatera det till inredningar, möbler och produkter.

Innehåll

- Identitet och varumärkesbyggande
- Projektledning och kommunikation
- Marknadskommunikation
- Presentationer: Ord-Bild-Text (bildvisning) Typsnitt mm
- Hemsida
- Inredningsfotografering
- Upplevelsedriven design, Kvalitet och värden
- Interaktionsdesign och ergonomi
- Inredningstävlingar, möbeltävlingar, koncepttävlingar mm

Undervisningsformer

Föreläsningar, handledning, projekt och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E samt genomgången kurs Grafisk design och presentation, 25 yp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerande moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter5 yhpIG/G
Projekt20 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyg Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning mot lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.