YH-KURSPLAN
Dynamiska Webbsystem 1, 25 yrkeshögskolepoäng
Dynamic Web Systems 1, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTDW19
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Reviderad av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-06-03
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 3

Syfte

Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper i objektorienterad programmering och design i ramverket ASP.NET och programspråket C#. Den ämnar utveckla färdighet att skapa webbapplikationer med lagring i databas samt färdighet att utföra enhetstester. Detta för att utveckla förmågan att lösa programmeringsuppgifter med ramverk samt skriva källkod som är enkel att underhålla och vidareutveckla.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 1, 3, 6, 10, 14, 15.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för och beskriva nyttan med vanligt förekommande programmeringsmönster i ASP.NET
2. ge exempel på kravhantering i programmeringsprojekt
3. beskriva vad en ORM har för syfte och användningsområde

Färdigheter

4. utveckla en dynamisk webbapplikation med ASP.NET MVC
5. implementera autentisering av användare med hjälp av ramverk i ASP.NET
6. analysera och strukturera kod samt utföra enhetstester vid webbapplikationsutveckling

Innehåll

- Vanliga programmeringsmönster i ASP.NET Core
- Dynamiska webbapplikationer med ASP.NET MVC
- Autentisering av användare med hjälp av ramverk, exempelvis ASP.NET Identity Core
- Lagring i databas via ORM, exempelvis Entity Framework Core
- Kravspecifikation för programmeringsprojekt

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av videoföreläsningar, programmeringsarbete med handledning samt kodgranskning i grupp.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Programmering 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2 och 3 examineras med tentamen (5 Yhp)
Läranderesultat 4, 5 och 6 examineras delvis med seminarier (5 yhp) och delvis med inlämningsuppgifter (15 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen5 yhpIG/G
Seminarier5 yhpIG/G
Inlämningsuppgifter115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och reflektera över sin egen och andras källkod med avseende på funktion, kodstruktur och egenskaper som underlättar underhåll och vidareutveckling samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.