YH-KURSPLAN
Examensarbete - Visualisering av rum, inredning och produkter, 25 yrkeshögskolepoäng
Final Project Work - Visualization of Spaces, Interior Design and Products, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: YTEVR7
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-06-13
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/4075-313

Syfte

Den studerande ska självständigt genomföra en studie eller ett projekt och med relevanta metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som skapats i utbildningen. Kursen ger även orientering om vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskaper

- visa kunskap om och kunna återge några fundamentala grunder i vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering.

Färdigheter

- visa förmåga att självständigt och med relevanta metoder planer, genomföra, dokumentera, diskutera och utvärdera en projektuppgift eller studie med genomtänkta frågeställningar, teorier och metodval
- visa förmåga att söka, analysera och bearbeta relevant data, information och kunskap
- visa färdighet i att författa en rapport, delvis på engelska, med genomtänkt struktur, formalia och språkhantering, samt presentera och diskutera sitt arbete
- visa förmåga att sätta sig in i ett annat arbete och formulera konstruktiv kritik
- visa förmåga att reflektera över process och metoder i genomförandet av sitt arbete.

Kompetenser

- visa förmåga att självständigt, inom givna ramar, ansvara för planering och genomförande av en studie eller ett projekt.

Innehåll

- Förberedelser och målbeskrivning
- Planering och metodval
- Genomförande
- Skriftlig rapport
- Muntlig redovisning och opponering

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier, självständigt med handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E samt genomgångna kurser Inredning, möbler och produkter, 25 yp och Komplexa rum och interiörer, 25 yp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerade moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsarbete23 yhpIG/G/VG
Muntlig redovisning/opponering2 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyg Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning mot lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.