YH-KURSPLAN
Examensarbete - Produktionsutveckling, 25 yrkeshögskolepoäng
Degree project - Production Development, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTEXP9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2018-06-28
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt och med relevanta metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som skapats i utbildningen. Kursen ger även orientering om vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering. Kursen förläggs i slutet av utbildningen.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande:

Kunskaper

- återge några fundamentala grunder i vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering.

Färdigheter

- självständigt och med relevanta metoder, planera, genomföra, dokumentera, diskutera och utvärdera en projektuppgift eller studie med genomtänkta frågeställningar, teorier och metodval
- söka, analysera och bearbeta relevant data, information och kunskap
- författa en rapport, delvis på engelska, med genomtänkt struktur, formalia och språkhantering, samt presentera och diskutera sitt arbete
- sätta sig in i ett annat arbete och formulera konstruktiv kritik
- reflektera över process och metoder i genomförandet av sitt arbete.

Kompetenser

- självständigt, inom givna ramar ansvara för planering och genomförande av en studie eller ett projekt hos ett företag utifrån vald inriktning/område inom produktionsteknik, produktionsutveckling, kvalitet och/eller produktionsledning.

Innehåll

- Grundläggande vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering
- Förberedelser och målbeskrivning
- Planering och metodval
- Genomförande
- Skriftlig rapport, delvis på engelska
- Muntlig redovisning och opponering

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt från Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet kurserna Industritekniska processer 1, 100 p, Produktionskunskap 1, 100 p och Produktionsutrustning 1, 100 p med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examensarbete125 yhpIG/G/VG
1 Examinationen innehåller Planeringsrapport/Skriftlig rapport/Muntlig redovisning/Opponering.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna göra analyser och reflektioner samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.