YH-KURSPLAN
Examensarbete - VA-projektör, 25 yrkeshögskolepoäng
Master Thesis - Water and Wastewater Development and Planning Supervisor, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTEXV9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-11-28
Gäller fr.o.m.: 2019-12-16
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt och med lämpliga metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utvecklats under utbildningen. Kursen ger även orientering om vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering. Kursen förläggs i slutet av utbildningen.
Kursen bidrar delvis till följande utbildningsmål: 4, 15, 16, 21, 23.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Återge fundamentala grunder i vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering.

Färdigheter

2. Självständigt och med relevanta metoder planera, genomföra, dokumentera, diskutera och utvärdera en projektuppgift eller studie med genomtänkta frågeställningar, teorier och metodval
3. Söka, analysera och bearbeta relevant data, information och kunskap
4. Författa en rapport, delvis på engelska, med genomtänkt struktur, formalia och språkhantering
5. Presentera och diskutera sitt arbete samt sätta sig in i ett annat arbete och formulera konstruktiv kritik
6. Reflektera över process och metoder i genomförandet av sitt arbete

Kompetenser

7. Självständigt, inom givna ramar ansvara för planering och genomförande av en studie eller ett projekt

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Grundläggande vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering
• Förberedelser och målbeskrivning
• Planering och metodval
• Genomförande
• Skriftlig rapport delvis på engelska
• Muntlig redovisning och opponering

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och uppföljande seminarier med opponeringstillfälle.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Entreprenadteknik, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Byggnadsverk, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Bedömning:
Läranderesultat 5 och 6 examineras med muntlig redovisning.
Läranderesultat 1-4 och 7 examineras med skriftligt arbete.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Muntlig redovisning5 yhpIG/G/VG
Skriftligt arbete20 yhpIG/G/VG

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.