YH-KURSPLAN
Fastigheter i samhället, 50 yrkeshögskolepoäng
The Built Environment, 50 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTFAS9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om den komplexa bygg- och fastighetsbranschen samt bygg- och fastighetsföretagens roll i samhället. Kursen syftar också till att ge kunskaper om fastighetsingenjörens verktyg, för att på sikt kunna leda, fördela och kontrollera det operativa arbetet med fastighetens drift- och underhållssystem i den nya yrkesrollen samt till att träna förmågor att arbeta aktivt i grupp.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 1-5, 8.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. beskriva den svenska bygg- och fastighetsmarknaden och dess aktörer
2. redogöra för samhällsplaneringen nu och då utifrån givna förutsättningar
3. beskriva olika byggnads- och fastighetstyper och hur de används
4. beskriva vad som styr fastighetsmarknaden och dess utveckling
5. redogöra för förmågor som är avgörande för en individs anställbarhet i branschen
6. reflektera över betydelsen av lagarbete och samverkan i grupp

Färdigheter

7. främja tillgänglighet i olika byggnads- och fastighetstyper genom att identifiera, analysera och lösa problem kopplade till brukarperspektivet
8. kommunicera, delvis på engelska, för eget lärande och omvärldsanalys

Innehåll

- Omvärldsanalys
- Samhällsplanering och Infrastrukturer, samhällets aktörer, kulturmärkta byggnader
- Tekniska system
- Branschorgan samt nätverk inom bygg och fastighet
- Brukarperspektivet (kortsiktigt - långsiktigt)
- Kommunikation och gruppsamverkan
- Ingenjörens verktyg och hjälpmedel
- Introduktion till utbildningen som helhet och den kommande yrkesrollen

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, företagsbesök och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i Matematik 2 eller motsvarande kunskaper (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
Bedömning:
Läranderesultat 1, 5, 6 och 8 examineras med individuella inlämningsuppgifter (20 Yhp)
Läranderesultat 2, 3, 5, 6, 7 och 8 examineras med projekt (20 Yhp) Läranderesultat 4, 5, 6 och 8 examineras med seminarier (10 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projekt20 yhpIG/G/VG
Seminarier10 yhpIG/G
Inlämningsuppgifter20 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och reflektera över tillgänglighet, samhällsplanering samt anställbarhet inom fastighetsbranschen samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.