YH-KURSPLAN
Företagsekonomi och kvalitet för fältservicetekniker, 25 yrkeshögskolepoäng
Business Management and Quality Assurance for Field Service Technicians, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTFKF0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-05
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande en förståelse för hur service och underhåll påverkar och påverkas av företagets ekonomi. De studerande ska efter avslutad kurs kunna ta del av ekonomiska rapporter och göra underlag för kalkyler och offerter. De studerande ska även få kunskaper i för branschen lämpliga kvalitetssäkringssystem.
Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: kunskapsmål 5 och 6, färdighetsmål 6, 7 och 8 och kompetensmål 3 och 4.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för teknikerns roll i företaget och vilka faktorer som påverkar ett företags ekonomi
2. redogöra övergripande för begreppen omkostnad, likviditet, budget och budgetuppföljning
3. redogöra övergripande för arbetsmarknadsavtal och överenskommelser inom branschen
4. beskriva hur service, underhåll, försening och fakturering påverkar ett företags ekonomi och likviditet

Färdigheter

5. läsa och tolka interna redovisningar
6. producera underlag för offert och fakturering

Kompetenser

7. bedöma ekonomiska rimligheter i utförande av service- och reparationsuppdrag
8. kvalitetssäkra sitt eget arbete i förhållande till arbetets omfattning och kommunicera ut detta till kund

Innehåll

- Företagets ekonomi
- Kundpresentationer av ekonomiska konsekvenser
- Kalkylunderlag till offerter
- Faktureringsunderlag
- Kvalitetssäkringssystem

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, eget arbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i någon av kurserna Maskin- och lastbilsteknik - introduktion/Elektromekanik/Fordon och redskap/Teknik 1 (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 2, 3 och 5 examineras med Tentamen (5 Yhp)
Läranderesultat 1, 4, 5, och 8 examineras med Seminarium (5 Yhp)
Läranderesultat 1, 4, 6, 7 och 8 examineras med Inlämningsuppgifter (15 Yhp)

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen5 yhpIG/G
Seminarium5 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgifter15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd utifrån ekonomiska rapporter kunna analysera ett uppdrags ekonomiska rimlighet och föreslå lämpliga åtgärder samt motivera sina lösningar.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.