YH-KURSPLAN
Form - material - ljus - färg, 25 yrkeshögskolepoäng
Form - Material - Light - Color, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTFML9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande fördjupad kunskap om arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Kursen ska ge den studerande fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors och föremåls form, textur och färg för bildskapande.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Sammanfatta skapandet av bilder för arkitektur, inredning och design i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv
2. Redogöra för färg, formspråk och ljussättning i bildskapande
3. Redogöra för material samt ytors och föremåls textur i bildskapande
4. Redogöra för grunderna i byggnadsteknik.

Färdigheter

- visa färdigheter i att tillämpa olika digitala verktyg och metoder vid visualisering och modellering av arkitektur och inredningar i olika skeden och grader av detaljering
- visa förmåga att skapa digitala visualiseringar och modeller som förmedlar rumslig förståelse med avseende på form och funktion, komposition och proportioner samt färg och ljus
- visa färdighet i bearbetning och presentation av ett digitalt material.

Kompetenser

5. Använda olika analoga verktyg och med traditionella och experimentella metoder modellera och visualisera arkitektur, rum och inredningar
6. Skapa och analysera form, material, ljus och färg för analogt bildskapande
7. Redogöra för sinnesupplevelsernas betydelse för arkitektur, rum och inredning.

Innehåll

- Det föreställande och det abstrakta
- Bildkonsten och fotografins historia
- Form, skala och proportioner i rum
- Materialkunskap och grundläggande byggnadsteknik
- Dagsljus, modellering och modeller, färglära och grundläggande perception.

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2, 3, 4 och 6 examineras med inlämningsuppgifter (10 Yhp)
Läranderesultat 5, 7 och 8 examineras med projekt (15 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G
Projekt115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyg Godkänt skall den studerande uppnå kursens läranderesultat.
- För betyg Väl godkänt skall den studerande utöver kraven för Godkänt även, med hänsyn till läranderesultaten, kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser från sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.