YH-KURSPLAN
Grafisk design och presentation, 25 yrkeshögskolepoäng
Graphic Design and Presentation, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: YTGDP7
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2017-06-13
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/4056-313

Syfte

Den studerande ska få fördjupade kunskaper i grafisk design, bildkommunikation, bildanalys och komposition för att med digitala verktyg kunna göra portfolio och presentationer. Den studerande ska utveckla förmåga till konstruktiv reflektion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten. Vidare ska den studerande få grundläggande kunskaper i informationshantering och informationsutbyte mellan olika aktörer och deras programvaror samt kunna tillämpa en strukturerad arbetsprocess.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskaper

- visa fördjupade kunskaper i digitala verktyg för grafisk design, bildkommunikation, bildanalys, komposition, layout, färgsättning, typografi och trycksaksproduktion för olika ändamål
- visa grundläggande kunskap om informationshantering och informationsutbyte inom branschen
- visa fördjupad kunskap om arbetsprocesser, tidsplanering och deadlines inom visualisering.

Färdigheter

- visa förmåga att producera portfolio och hantera olika typer av utskrifter
- visa förmåga att tillämpa en strukturerad arbetsprocess för informationshantering och informationsutbyte mellan olika aktörer i olika skeden
- visa förmåga att, individuellt och i grupp, kunna presentera och kommunicera en grafisk design muntligt och skriftligt
- visa förmåga att, individuellt och i grupp, kunna urskilja moment i en arbetsprocess och kunna planera och presentera en grafisk design utifrån givna tid- och budgetramar.

Kompetenser

- visa förmåga att utveckla sin visuella kommunikationsförmåga genom framställning av egna grafiska arbeten.

Innehåll

- Bildkomposition
- Fördjupad bildkommunikation, bildanalys, bild och text,
- Layout
- Portfolio
- Formathantering, filhantering, export och import, utskrifter 3D-printning
Verktyg: Indesign, Illustrator, 3D Studio Max, Photo-shop, mm.

Undervisningsformer

Föreläsningar, handledning, projekt och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerade moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G
Projekt15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyg Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning till lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.